Notarieël Archief 1850-1859

Notarieel Archief 1850-1859

U vindt hier, te beginnen in 1850, vele akten die betrekking hebben op Erps onroerend goed en meestal gaan ze over Erpse mensen etc. Ik heb deze geplaatst op volgorde van datum.  Van ongeveer halfweg 1849, tot begin  1859, had Erp  geen notaris.  Notaris Wooldringh, sinds 1836, notaris in Erp, nam in  1849 ook het notaris ambt  in Veghel over. Hij vestigde zich in Veghel, en deed daar ook de Erpse zaken er bij. Staat er voor het aktenummer bv. Veghel, dan is dit een akte opgemaakt door de voortaan  Veghelse notaris. Akten, waar Gemert voor staat, zijn opgemaakt door de Gemertse notaris. Zo ook met Uden, door notaris. Vanzelfsprekend zijn de laatste drie te vinden in het resp. Veghelse, Gemertse en Udense notarieel archief. In 1859 kreeg Erp weer een eigen notaris, de heer Antonie Meyer.

In deze 10 jaar worden ongeveer 138 huizen genoemd. Sommige huizen echter wel 2 of meer keer. Aanvullende gegevens staan cursief afgedrukt. Staat er een huis op een perceel, dan is dat perceelsnummer onderstreept. In bijna alle gevallen verwijs ik naar de situatie in 1832. Als er in 2010, op dezelfde of ongeveer dezelfde plek nog een huis is, vermeld ik het huidige adres. Van een flink aantal akten zijn in de Erpse heemkamer kopieën van het origineel aanwezig. Zie ook de ordners, in de Erpse heemkamer, een voor iedere sektie apart. Daarin zijn dikwijls meer gegevens te vinden over het betreffende huis.  In totaal heb ik in deze periode  309  akten doorgenomen.

Mijn excuus, ondanks grote zorgvuldigheid, voor eventuele fouten in de aanvullende gegevens. In deze 10 jaren ben ik een paar huizen tegengekomen die ik nog niet thuis heb kunnen brengen.

Martien v. Berlo.   

1850.                                                                                                                            Veghel. Akte 12, Op 1-1-1850. Huwelijks consent. Elisabeth v. Lieshout, X Erp 1814, Wed. Jacobus v. Hoof op de Wasaa, geeft toestemming voor het huwelijk van haar zoon Hendricus te Antwerpen.

Veghel. Akte 14, Op 19-1-1850, Verkoop. Maria v.d. Aa, huisvrouw van Francis Hendriks, arb. te Erp, en Hendrica v.d. Aa, dienstmeid te Uden, en Helena en Goordina v.d. Aa, zonder beroep te Dinther, verkopen aan Jacobus Vermeulen,  arb. te Erp,  X Erp 18-5-1833, met Catharina v.d. Aa, spinster, De ½ in een huisje aan de Bolst,  A 62, 63, 64, 65 en 66. Aangekomen, eerst genoemde van haar ouders, laatstgenoemde van haar grootouders : Arnoldus Joh’s v.d. Aa, X Erp 12-3-1786,  Geertrui  Matias Rooyakkers. Verkocht voor 120 gulden. Afgebroken in 1877. Stond op hoek, Bolst en Melvert. Kopie is aanwezig.

Veghel. Akte 15, Op 19-1-1850, Hypotheek van 125 gulden. Jacobus Vermeulen, en Catharina v.d. Aa,  arb. te Erp op de Bolst, lenen geld van Hendrica Elisabeth,  en Joh’a Caspardina v.d. Werk te Erp

Veghel. Akte 20, Op 30-1-1850, Huwelijks consent, door Gijsberdina v. Lieshout, Wed. van Christiaan Arnoldus v. Gemert, te Boekel, aan haar dochter Hendrina v. Gemert, te Erp.

Veghel. Akte 26, Op 11-2-1850, Hypotheek van 500 gulden. Jan Joh’s v.d. Velden, te Erp, leent geld van Jan Theodoor Endtz, hervormde predikant te Veghel. Borg: huis,  in de Laren, I 728, 729, 596, 597, 441 en 442 en K 262.   Nu in 2012, hier woonboerderij, Teewseler 5.

Veghel, Akte 29 en 34, Op  11 en 18-2-1850, Openbare verkoop in de herberg van Antonie v.d. Berg, Verkoop door Helena Hanegraaf, X Erp 1814, Wed. Lammert v.d. Crommenakker, van o.a. een huis, in de Kerkstraat, bevattende 3 woningen, M 353, 354, 355 en 356, samen 55 roei en 50 ellen. Werd opgehouden. ( In 1832, hier een huis, M 171,  Nu in 2012, hier ongeveer huis, Wasaa 8 ).  Verder een huis op D 497, groot 51 roei, 90 ellen. Verkocht aan J. M. v. Lieshout. afgebroken in 1897. Stond aan de huidige Boekelse weg tussen no 4 en 8.   Verder koop 3, bouwland op C 144, groot 1 ha 9750. Ook opgehouden.  Kopie is aanwezig.

Veghel. Akte 68, Op 20-4-1850,  Benoeming zaakwaarnemer, Peter Ottens, metselaar, X Erp 1839, Maria v.d. Berg, thans nog te Erp wonend maar op het punt staand om naar Noord Amerika te gaan met hun 2 nog jonge kinderen, benoemen Joh’s Vogels, boer te Erp, tot hun zaakwaarnemer, hier in Erp. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 71 en 78, Op 24-4 en 1-5-1850, Openbare verkoop, in de herberg van Cornelis Hendriks. Verkoop door Gerrit, Lambertus, Peternel en Maria Claasse te Erp. Verkocht werden enkele losse percelen, o.a. B 53, aan Lambertus Claasse, B 71, aan Gerrit Claasse,  B 84, aan Albert v.d. Wijst, B 536, aan Gerrit Claasse. Aangekomen van ouders : Marten Gerit Claasse, X Erp 1811,  Helena Joorissen.

Veghel. Akte 79 en 80, Op 3-5-1850, Testamenten voor Caspar Brugmans, X Erp 1828,  en zijn vrouw Joh’a Maria Gerits, aan elkaar.

Veghel. Akte 81, Op 6-5-1850, Huurcontract. Gijsbertus v.d. Aa, verhuurder, aan Geerling v. Rixtel, boer op Boerdonk. Boerderij, G 48, 49, 50, 51, 52, 53 en 54, groot samen 84 roei en 98 ellen. Verder G 316 en 317, 409.  Voor 8 jaar, voor 180 gulden per jaar.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.   Nu in 2012, hier boerderij, Coxse baan 4,  op Boerdonk.

Veghel, Akte 83, Op 10-5-1850, Verkoop. Antonie Pennings, smid te Boekel, en Joh’a Pennings zonder beroep, verkopen aan Antonie v.d. Berg, 1/3 in de volgende percelen: B 177, 179,  M 38 en deel in huis, M 190, 191, en 192. Aangekomen van grootouders : Wouter v.d. Bergh, X Erp 11-8-1793,  en Antonetta Brugmans, Verkoop voor 500 gulden. Nu in 2012, hier huis Hezelstraat 23 .

Veghel. Akte 84, Op 10-5-1850, Dezelfde verkopers en dezelfde koper, 1/3 in roerend goed, voor 150 gulden. Blaasbalk, speerhaak, schroefhamers, en ander smidsgereedschap, ijzerbedden met toebehoren. Verder ook o.a. 25 stoelen in de herberg. Kopie is hier aanwezig.

Veghel. Akte 85 en 89,  Op 16 en 24-5-1850,  Openbare verkoop. Door: Arnoldus, Martinus, Hendricus, Jan, Hendrica en Johanna Dirks, allen te Erp, aangekomen van ouders: Jan Dirks en Joh’a Maria v.d. Reijdt. Al deze verkopers zijn kort hierna met z’n allen naar Amerika geemigreerd. Verkoop aan Lucas v. Engeland, boer te Erp, Boerderij op den Dijk, L 62, 63, 64, 65, en 66,  verder L 41 en 42, 404, 218, 219, 198, 86, 148, 152, 161, 154. Alles bij elkaar voor 4564 gulden. Een kopie van deze akte is hier aanwezig. Nu in 2012, hier plantsoentje met vogelvoliere aan de Voordijk.

Veghel. Akte 88, Op 24-5-1850. Verkoop van de ½ in hooiland, I  330, aangekomen 9-11-1833, ( v.d. Werk ), door Antonie v. Hemert, koopman te Erp, aan Mathijs v. Rooy,  en Lucas v. Duynhoven.

Veghel. Akte 94, Op 5-6-1850, Verkoop door Arnoldus Dirks, op den Dijk, verkoopt aan Lambertus v.d. Heyden, te Veghel en anderen, roerend goed. Zie ook Akte 85 en 89, in 1850.

Veghel. Akte 97 en 104, Op 11-6 en 25-6-1850, Openbare verkoop. Door de Heer Jaques Louis Werner, te Veghel, als curator in de onbeheerde nalatenschap, van wijlen, Arnoldus Jacobus v. Hoof, broodbakker en winkelier te Erp, X Erp 1841, Ida Verbakel, ( leeft in 1850 nog ),  ( vonnis vanwege weigerachtigheid van Ida Verbakel. Verkoop aan Christiaan Bouw, timmeman, Christiaan Bouw, verwer en wieldraaier, en Joh’a Maria Bouw, alle 3 ongetrouwd. Koop 1, Huis, M 56 en 57, groot 13 roei en 80 ellen, voor 155 gulden. ( Nu in 2012, hier huis Hezelstraat 14 ), Aangekomen zie akte 89 en 92 op 2-8-1844, verder weiland, A 143, groot 1.1990 ha, verkocht aan Willem v.d. Berg, burgemeester van Erp. Gekocht van de gemeente Erp, op 28-7-1843.

Veghel. Akte 109, Op 4-7-1850, Inventaris. Bij Ardina Leurs, X Erp 1843, Wed. Gerardus v. Lankveld, + Erp 1-4-1849, ten huize in de Stinkhoek, als moeder en wettige voogdesse over de onmondige kinderen Maria, 6 jaar, Helena, 3 jaar. Onroerend goed: Huis D 147, 148, 149, 150, 159, 160, 171, 172, 177, 178, 251, 259, 496, ( Nu in 2012, hier boerderij, Rijkerbeek 5), verder C 147, B 192, onverdeeld in H 165, 166, 167 en 168.

Veghel. Akte 114 en 132, Op 12-7 en 9-8-1850, Openbare verkoop in de herberg van Jan v.d. Wijngaard. Door 1. Wilhelmina Neomagis, X Erp 1840, Hendricus v.d. Wijngaard, voerman te Erp.  2. Den Heer Fredrik Albert Rovers, notaris te Asten, als gevolmachtigde voor a. de Heer Godefridus Antonie Neomagis, rijksontvanger te Neeritter in Limburg,  b. de Heer Daniel Neomagis, commies bij de rijksbelastingen te Chaam, c. Christianus Clarendis Wenniger, oppasser in het garnizoen infermerie te Neuzen,   3. Hendrica Elisabeth Neomagis, X genoemde Christiaan Clarendis Wenniger, ook te Neuzen.  Verkopen:  1. Een huis, tuin, M 259 en 260, aan de Kerkstraat, genaamd “ de Schans”.Nu in 2012, hier huis Schansoord 23.   2. Huis, schuur, erf tuin, erf en  bleekveld, scheidende op de heg tussen dit en volgende huis. M 262, 263, 264, Nu in 2012, hier huis, Schansoord 23. Verder M 266, en een deel van M 265. Koop 1 en 2 aan Joh’s  Casparus Rietman, voor 865 gulden. ten behoeve 1/3 onverdeeld aan Adrianus v.d. Werk, notaris te Zevenbergen, 1/3 onverdeeld voor Margaretha Catharina v.d. Werk, Wed. Jan Willem v.d. Ven, en 1/3 onverdeeld voor  3. Een huis groot ongeveer 2 roeden, deel van M 265, verder M 267, en een deel van M 268. Verkocht aan Hendricus v.d. Wijngaard , voor 740 gulden, ten behoeve deels voor Adrianus v.d. Werk te Zevenbergen een onverdeeld 1/3 deel,   verder 1/3 onverdeeld aan Margaretha Catharina v.d. Werk, Wed. Jan Willem v.d. Ven,  en 1/3 deel voor Hendrica Elisabeth v.d. Werk, en  Joh’a Caspardina v.d. Werk  .   4. Bouwland, deel van M 268.  Verkocht aan Hendricus v.d. Wijngaard, voor 145 gulden, deze koop gedaan tenbehoeve van Hendrica Elisabeth v.d. Werk.  5. Bouw en weiland,  M 133, aan Hendricus v.d. Wijngaard, tenbehoeve van Hendrica Elisabeth v.d. Werk, voor 315 gulden.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 131, Op 9-8-1850, Verkoop ten herberge van Jan v.d. Wijngaard. Margaretha Catharina v.d. Werk, X Erp 1827, Wed. Jan Willem v.d. Ven, te Veghel. Aan Adriaan v.d. Tillaar te Erp. Weiland, I  366, voor 115 gulden.

Veghel. Akte 135 en 139, Op 27-8 en 3-9-1850, Openbare verkoop, ten herberge van Jacobus Hendriks. Petronella Swinkels, Antonie Swinkels en Peter Leurs, verkopers, van Koop 1: Huis te Erp, F 220, 221, ( 2 woningen ), 17 roei en 70 ellen,  aangekomen voor 2/3 van en aan laatstgenoemde , en voor 1/3 ( Peter Leurs uit nalatenschap Elisabeth Leurs, X Erp 8-10-1793,  Wed. Antonie Swinkels, + Erp 11-4-1850. ( Testament te Erp, 30-9-1841 ). Gekocht door Peter v.d. Bosch, onderwijzer te Erp, hij heeft dit pand gekocht voor Joh’s Hendricus v. Deursen.  In 1832, hier een huis F 1, Dit huis is afgebroken in 1928, stond op Hoek Hoogstraat Molentiend, waar nu  het veldkapelletje staat . klompenmaker te Erp. verder kopen 2 en 3, resp. bouwland F 180 en bouwland F 6. Dit alles samen voor 850 gulden. Een kopie is hier aanwezig.

Veghel. Akte 136, Op 30-8-1850. De fam. Dirks gaat naar Amerika, 1. Arnoldus Dirks.  2. Martinus Dirks, 3. Hendricus Dirks, 4. Jan Dirk. 5. Hendrina Dirks. 6. Johanna Dirks, allen boer nu nog te Erp.  Hun zaakwaarnemer werd  notaris Wooldrigh te Veghel.  Kopie aanwezig.

Veghel. Akte 151 en 155, Op 30-10 en 6-11-1850, Openbare verkoop ten herberge Jacobus Hendriks. Verkopers: Arnoldus Scheepers, Catharina Scheepers, X Erp 1833, Joh’s Brugmans,  Joh’a Maria Scheepers,  Petronella Scheepers, X Erp 1844,  Joh’s Hendricus v.d. Berg,  Hendrica Scheepers. Boerderij op Boerdonk, G 87, 88, groot 54 rei en 70 ellen,  Nu in 2012, hier huis Lekerweg 1 .  verder de percelen, G 128, 133, 327, 340, 341, 110,  H 58, 112, 133. Alles opgehouden. Nu in 2012, hier huis ongeveer op hoek Lekerweg, Tolentijnstraat. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel, Akte 161, Op 29-11-1850, Verkoop. de verkopers uit de vorige akte , verkopen alle bovenstaande goederen, aan Poulus v.d. Putten, voor 1880 gulden.

Veghel. Akte 175, Op 17-12-1850, Verkoop ten herberge van Antonie v.d. Bergh. Verkoper: Antonie Leendert v. Lieshout, arbeider te Erp, verkoopt ¼ in zijn erfenis aan roerend en onroerend goed,  huis, in de Kerkstraat, M 213 en 214. aan Catharina v. Lieshout, en Anna Maria v.d. Wijngaard. Sloop in 1899,  tenbehoeve  uitbreiding  klooster. 

Veghel. Akte 176 en 14, Op 17-12 en 31-12-1850, Openbare verkoop, ten herberge Antonie v.d. Bergh. Verkoop door Mathijs v. Rooy, op Boerdonk,  ( gaat emigreren naar Amerika ). Van een boerderij, op Boerdonk, G 214, 216, 217, 218, 406, groot 1.0972 ha,  Nu in 2012, hier geen huis meer, stond tussen Pastoor v. Schijndelstraat 4 en 6 in. Aangekomen bij koop van Antonie Smits, op 28-5-1848. Verder nog veel losse percelen, Alles samen verkocht aan Hendricus Kerkhof, voor 4080 gulden. Kopie is aanwezig.  Zie ook akte 75 in 1846, en akte 36, in 1834.

1851.                                                                                                                                      Veghel. Akte 7, Op 14-1-1851, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s Peter Biemans, leent geld van heer Willem Gerbrandts, rentenier te Veghel. Borg: huis enz. I 200,  201, Nu in 2012, hier huis, Hurkske 24  , verder I  188,  F 15,  151. G  6, 7, 8. Zie ook akte 20, in 1819,  en akte 39, in 1839.

Veghel. Akte 10, Op 18-1-1851, Verkoop. door: Wilhelmina Smits, X Erp 1821, Wed. Joh’s Vogels, te Erp, Thomas Smits, boer op het Looyeind, Joh’a Maria Smits, spinster,  Maria Smits, X Erp 1816,  Joh’s Gerit Schepers, allen te Erp, Joh’s Louws, sjouwer te ’s Bosch, namens de fam. Ouwers. Verkoop aan Joh’s v.d. Hurk, klompenmaker te Erp. Huis in de Kerkstraat,  M 307  ( In 1832, huis op M 41, nu in 2012, hier huis, Kerkstraat 52 ), Verder M en 377, voor 100 gulden. Aangekomen uit successie van wijlen Elisabeth Ouywers, + Erp 25-11-1848. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Vegel. Akte 27, Op 7-2-1851, Hypotheek van 800 gulden. Goordina v.d Velden, X Erp 1813,  Wed. Peter v. Lieshout op den Dieperskant, leent geld van Hendrik Hendrik v.d. Velden. Borg : Huis op den Dieperskant, K 456, 457, 458, 459, groot 38 roei en 52 ellen.  Nu in 2012, hier huis, Sluisweg  18 en 20. Verder  de percelen, I  335, 766, 767, 301.

Veghel. Akte 43, Op 28-2-1851, Verkoop. Lourens v. Valkenburg te Venraay, fabrikant, verkoopt aan Leendert Scheepers, bouwland,  G 147, 342,  H 126, voor 400 gulden. Aangekomen uit successie grootvader, Hendrik Scheepers, + Aarle Rixtel, al veel jaren geleden.

Veghel. Akte 45 en 48, Op 4-3 en 11-3-1851, Openbare verkoop. Willem Bekkers, voor zichzelf, en als voogd over Hendricus, Petrus, en Joh’a Maria Bekkers, onmondige kinderen verwekt uit X Erp 1821, Joh’a Maria v.d. Velden, +. 2/3 in hooiland, I  87, in de Laren, Aangekomen bij deling op 10-2-1837. Verkocht aan Hendricus Willem Crooymans, boer, voor 290 gulden. Een kopie is  aanwezig.

Veghel. Akte 47, Op 7-3-1851, Deling tussen  de kinderen van Gerit Jan Claassen, X Erp 1811, en Helena Joorissen. Deelgenoten: Geert , Lamberts, Peter en Maria Claassen. Goederen zijn gekocht op 5-1-1849, ieder ¼ deel. Toebedeeld aan Peter Claassen, Huis, op den Dieperskant, I  305,  306,  307, Nu in 2012, hier boerderij, op Dieperskant 11.   Verder losse percelen,  I  299, 300, 400, 407,  Toebedeeld aan Gerit Claassen, roerend goed.  Een kopie is  aanwezig.

Veghel. Akte 50, Op 14-3-1851, Verkoop door Lourens Lankers, ( ook genaamd v.d. Broek ), en andere verkopers, aan Geert Claassen, bouwland en weiland,  I  679, 680, en 2/3 deel van I  678, groot in het geheel 56 roei en 40 ellen. Aangekomen te Veghel, notaris de Munck, te Veghel op 16-2-1846.

Veghel. Akte 55, Op 21-3-1851, Hypotheek van 800 gulden. Peter Claassen boer op den Dieperskant, leent geld van Antonie Theodorus v.d. Boomen, boer te Boekel, Borg: Huis op den Dieperskant, I  305,  306 en 307.  Zie ook akte 47, in 1851.

Gemert. Akte 34 en 35, Op 17-3-1851, Testamenten voor Lucas Coolen , en zijn vrouw, Joh’a Manders. Aan elkaar.

Veghel. Akte 58, Op 24-3-1851, Testament voor Joh’s Leenders, aan broer, Gijsbert Leenders, De ½ in de percelen:  B 401, 402, 403 en 404,  D 370, 419, 423,  L 171, 182.

Veghel. Akte 71, Op 17-4-1851, Benoeming zaakwaarnemer. Jan Hendrik v. Haandel, en Hendricus v. Liebergen, beiden te Erp, benoemen de kantonrechter te Veghel tot hun zaakwaarnemer,   Beiden gaan emigreren naar Amerika.  Kopie is hier aanwezig.

Veghel. Akte 75, Op 18-4-1851, Benoeming Zaakwaarnemer. Mathijs v. Rooy, boer op Boerdonk, gaat naar Amerika. Zijn zaken zullen worden waargenomen door de kantonrechter te Veghel. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 76, Op 18-4-1851, Benoeming zaakwaarnemer. Jan Hendrik v. Haandel, X Erp 1849, Magdalena Verbakel gaan naar Amerika. Hun zaakwaarnemer wordt Theodorus v.d. Brand, en Willem v.d. Berg, burgemeester van Erp. Een kopie is aanwezig.

Veghel. Akte 78, Op 25-4-1851, Testament ten huize van Marte v.d. Heuvel, te Erp, voor  Adriana Vervoort, spinster te Erp. De ½ aan broer, Gerardus Vervoort, De andere ½ aan de kinderen van Jacob v. Dooren, X Petronella Vervoort. ( Adriaan en Joh’s ).

Veghel. Akte 81 en 85, Op 9 en 16-5-1851, Openbare verkoop. in de herberg van Jacobus Hendriks, Verkoper: Antonie Smits, boer te Nistelrode,  bouwland, ‘ het heufke ‘, op Boerdonk, G 230 en 231, Aangekomen bij koop van Maria Smits, op 10-10-1834.

Veghel. Akte 93, Op 30-5-1851, Verkoop. Geertruida  Bekkers, X Erp 1823, echtgenote van Antonie v.d. Biggelaar. verkoopt aan Egidius Boerdonk, te Erp. 1/3 in weiland, F 200, 201 en 202, groot 99 roei en 10 ellen, Aangekomen bij successie van haar vader Aart Bekkers, + Erp 1849.

Veghel. Akte 105, Op 20-6-1851, Verkoop. Hendricus  Joh’s v. Wanrooy,  aan Hendricus Aart Bekkers, deel ( 29 roei en 15 ellen ),  van perceel I  176, aangekomen bij successie van zijn vrouw Maria Bekkers, deze heeft deze grond van haar vader, Aart Bekkers, + Erp 1849.

Veghel. Akte 112, Op 26-6-1851, Verkoop door Joh’s v. Erp, te Veghel, en Marte v. Erp, boer te Veghel, en Peter Coppens, bakker te Veghel, X Elisabeth v. Erp. verkopen aan Bartel v.d. Heuvel, boer te Erp. ¾ in bouwland, B 285, Aangekomen van Joh’s v. Erp, X   Elisabeth v.d. Tillaar te Veghel +.

Uden. Akte 94, Op 4-7 en 18-7-1851, Openbare verkoop. Antonie Smits, boer te Schayk , en Martinus v.d. Hogen, te Nistelrode. Verkopen aan Catharina Biemans, X Erp 13-5-1804,  Joh’s Hoogaars, bouwland en weiland op Boerdonk, G 230 en 231, groot 73 roei en 70 ellen.

Veghel. Akte 117, Op 10-7-1851, Hypotheek van 800 gulden. Bartel v.d. Heuvel, boer op de Bolst, leent geld van Gijsbert v. Beverwijk, grondeigenaar te ’s Bosch. Borg: de percelen B 285, 212, en 422.

Veghel. Akte 133 en 137, Op 19-8  en 26-8-1851, Openbare verkoop in de herberg van Francis Muselaars. Verkopers:  1. Theodorus v.d. Brand, X Erp 1843,  Hendrina v. Haandel, te Veghel, ook als voogd over zijn onm.zuster en broer, Joh’a en Cornelis v. Haandel, tevens gevolmachtigd door broer, Jan v. Haandel in Amerika.  2. Maria v. Haandel boerin  te Erp, 3. Joh’s v. Deursen, klompenmaker, X Erp 1849, Hendrica v. Haandel,  4. Joh’a Maria v. Haandel, dienstmeid te Lieshout,  5. Antonetta v. Haandel, dienstmeid te Veghel, allen kinderen van Hendrik Jacobus v. Haandel, X Erp 1814,  Joh’a v.d. Reijdt. verkoop van de massa van koop 1, 2 en 7, aan Jan Joh’s Bouw, voor 2400 gulden.            Koop 1:  Huis, op het Looyeind, D 115, 116, 117, 118, 122, 123, groot 1.6686 ha,  ( Nu in 2012, boerderij, Looyeind 24 ), verder de percelen,  D 50, 51, 54, 716, 86, 87, 88, Verder aan diverse andere kopers, diverse losse percelen.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 138, Op 26-8-1851, Verkoop roerend goed, door Maria v.d. Aa, te Erp, aan Martinus, Joh’a, Gerardus, en Jan v.d. Aa, allen te Erp, Hun ouders waren: Joh’s v.d. Aa, X Erp 1806, en Geertrui v.d. Heuvel. Verkoop voor 100 gulden.

Veghel. Akte 139, Op 29-8-1851, Hypotheek van 3000 gulden. Godfried Michael v.d. Ven, te ’s Bosch, zaakwaarnemer  voor Karel Frans Frische , X Anna Catharina Sophia Eveillard des Bois te Thorn, Lenen geld van Mr. Eduard Joseph Coneille Maria de Kuyper, advocaat en rechter te ’s Bosch. Borg: Huis ‘ de Langveldse hoeve’, L 266 ( Nu in 2012, hier de huizen Ham 5 en 7),Verder  L267 t/m 276, verder de percelen  L 91, 100, 132, 135, 150, 155, 233 en 234, 257, 257 en 258, 263 en 264, 405 409,  M 88,  K 328.

Veghel. Akte 141, Op 2-9-1851, Verkoop. Catharina v. Sleeuwen, X Lambert Raaymakers, boer te Veghel in de Eerde. Verkoopt aan Martinus Schippers, verloskundige te Erp, perceel K 383, ( is verpacht ),  Aangekomen uit nalatenschap ouders , Deling op 12-10-1822.

Veghel. Akte 148, Op 17-9-1851, Verkoop. Helena v.d. Biggelaar, X Erp 1820, Wed. Joh’s Schepers te Erp, aan Joh’s M. Schepers en Hendrina Schepers, allen te Erp. Huis, aan de Kerkstraat, M 337, 338 en 339, groot 6 roei en 90 ellen. En wel de woning aan de z.o. zijde scheidende op de brandmuur, die voortaan in het gemeen zal zijn, zijnde een deel van M 337,  aan Lamberdina v.d. Tillaart, de N.W. zijde scheidende op de brandmuur, ( Gebouwd in 1838, op perceel M 241 ). De put blijft in het gemeen, ligt op het erf van de 2 eerst genoemden, Aangekomen bij  koop op 24-10-1836.   Een kopie is  aanwezig.

Veghel. Akte 149 en 150, Op 17-9-1851, Testamenten voor Hendrica en Joh’a Maria Schepers. Aan elkaar.

Veghel. Akte 151 en 152, Op 17-9 en 24-9-1851, Openbare verkoop in de herberg van Adriaan Verhuyzen. Verkopers :   1. Peter v. Lankveld, te Uden,  2. Willem v. Lankveld, te Erp,  3. Joh’a Maria v. Lankveld, Wed. Willem Bekkers. Te Erp,  4. Anna Maria v. Lankveld,  5. Joh’a v. Lankveld te Uden,  6. Joh’s v. Lankveld, te Uden,  7. Maria v. Lankveld, X Peter Verwegen te Uden,  8. Gerardus v. Lankveld te Uden, verkopen de kopen 1 t/m 12, allemaal losse percelen, Al deze goederen aangekomen van successie  ouders: Antonie v. Lankveld, X Erp 1791, en Joh’a Maria der Kinderen.                                            Verdere verkopers :   Anna Maria v. Haandel, X Erp 1840, Dirk v.d. Boogaard, de kopen 13 t/m 15, allemaal losse percelen.     Aangekomen bij deling op 16-11-1841.                                                                                                                     Verdere verkopers :  Geertruida, Martinus v.d. Hurk, Arnolda v.d. Hurk en Maria v.d. Hurk allen te Erp, koop 16, een huisje op de Morsehoef, B 323 en 324, groot 7 roei en 8 ellen.               ( afgebroken in 1923, stond kort bij, huis Voorbolst 6 ), Aangekomen van moeder: Arnoldina v.d. Biggelaar, X Antonie v.d. Hurk.  Deze koop werd opgehouden. Verdere verkopers: Peter v. Boven, arb. te Veghel,   koop 17, perceel A 47, Aangekomen van moeder: Petronella v.d. Loop, X Dirk v. Boven. Zie ook akte 10, in 1854, dan verkoop aan den armen voor 180 gulden.

Veghel. Akte 161 en 164, Op 20-10 en 27-10-1851, Openbare verkoop. in de herberg van Adriaan Verhuyzen,. Verkopers : Catharina Schepers, X Erp Wed. Theodorus Verbakel. Aangekomen uit de nalatenschap van Dirk Antonie Schepers,  X Erp 1782,   Allegonda Tielemans, Deling op 6-3-1834.  De eerste 5 kopen verkocht aan Lucas Delisse, voor 2610 gulden,  een huis in de Vogelenzang,  L 359, 386, 387, 388 en 389. Groot samen 1.9618 ha.              (  In 1832, dit huis op L 361 ).  Verder nog een aantal losse percelen  o.a. L 236 en 237, 240, 241, 242.   Verder koop  6, perceel L 243, aan  Wilhelmina Smits, Wed. Joh’s Vogels. Afgebroken in  ..Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 168, Op 14-11-1851, Deling door A. Adriana v.d. Rijt, X Erp 1806, Wed. Peter v. Berlo. B. 1. Antonie v. Berlo.  2. Joh’s  v. Berlo.  3. Willem v. Berlo.  4. Maria v. Berlo.  5. Anna Maria v. Berlo, allen boer te Erp.  6. Joh’a v. Berlo, X Erp 1844,  Leendert Donkers.  7. Christina v. Berlo, X  Lambertus v. Roosmalen te Dinther. Er werden enkele losse percelen verdeeld.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 169, Op 26-11-1851, Deling in de herberg van Willem v.d. Biggelaar. tussen de kinderen van Peter v. Berlo, X  Erp 1806, Adriana v.d. Reijdt.   Deelgenoten : 1. Antonie , 2. Joh’s,  3, Willem,  4, Joh’a X Leendert Donkers, schoenmaker,  5. Anna Maria,   6. Maria, Christina, X Lambertus v. Roosmalen, te Dinther,  in 7 delen, van 980 gulden per stuk.  Goederen waren Peter en Adriana aangekomen van haar ouders: Joh’s v.d. Rijdt, + Erp 1835, en Antonetta Schepers,  + Erp 1845, en uit de gemeenschap met Peter v. Berlo.  Alle onroerende goederen aan de eerste 6 deelgenoten,  o.a. huis, schuur, erf, tuin en aangelag op het Looyeind,   D 58, 59, 61, 62, 63, samen 84 roei en 40 ellen,  afgebroken in 1887. Verder veel losse percelen, o.a. D 89, 90,  91, 92, 93, 94, 95, samen 1.5560 ha, Verder D 125, 179, 180,  182, 210, 234, 265, 328, 427, 437, 330,  verder ¼ in D 536 en 537.  Kopie  aanwezig.

Veghel. Akte  172, Op 29-11-1851, Hypotheek van 1900 gulden. De familie Rietman leent geld van Justinus Dorotheus Willem Papen te ’s Bosch. ( officier van justitie te ’s Bosch ). De famile Rietman: 1. Joh’s Casparus Rietman, ontvanger der belastingen te Erp,  2. Christiaan Cornelis Rietman,  koopman te Erp,  3, Carel Joh’s Rietman, particulier te Erp,  4. Henriette Allegonda Clara Rietman, zonder beroep te Veghel,  5. Gerardus v. Steenes, deurwaarder,  Borgen: door  1. Huis en de  percelen,  M 5,  13,  14, ( afgebroken in ..  Stond aan het Hertog Jan plein , nu in 2012 hier de huizen Hertog Jan plein 4 en 5 ). 136, en D 746, dennebos.  Door  2.  de percelen, B 537, 538, 352, 353, 356, 358,   A  79,  80,  E  26,  I  792.  Door 4.  de percelen:  B 308, 587,  857. Door 5. de  percelen: B  412, 413, beide dennebos.  Verder nog vele percelen meer genoemd. Door 1. Joh’s Casparus Rietmen, een 2e of 3e hypotheek op o.a. de percelen, M 15, 251, schuur, 326, tuin en M 327, huis, 5 roei en 51 ellen. Stond ongeveer op de plek van het huis M 14.

Veghel, Akte 174, Op 25-11- 1851, Verkoop voor 1000 gulden , door Joh’s Casparus Rietman, de onverdeeld in  de percelen, H 239 en 240, groot 3.0470 ha, verkocht aan Gerard v. Steenes te Veghel.

Veghel. Akte 179, Op 27-11-1851, Verkoop. Dirk Joh’s Beekmans, aan Gerardus v. Steenes, te Veghel, perceel H 203, groot 99 roei, voor 160 gulden. aangekomen van de gemeente 25-7-1843 van de gemeente, ( no 76, op de verkoopdag ).

Veghel. Akte 180, Op 27-11-1851, Hypotheek van 1000 gulden, Joh’s Casparus Rietman, te Erp, leent geld van Weleerwaarde Heer Willem Arnoldus v.d. Linden, predikant te Sprang, Borg: allemaal losse percelen grond in Erp.

Veghel. Akte 183, Op 12-12-1851, Hypotheek van 400 gulden. Wilhelmina Smits, X Erp 1821, Wed. Joh’s Vogels, leent geld van Adriaan Goort v.d. Sanden, klompenmaker te Erp, Borg: de percelen,  B 230, 238, 245, 503, en 504, L 107.

Veghl. Akte 187, Op 18-12-1851, Francis Gruyters arbeider te Erp, X Erp 1821, Joh’a Bekkers.  erkent als natuurlijk kind: Jennemaria Bekkers, geb. Erp 22-7-1815, Joh’s Bekkers, geb. Erp 22-1-1818, Willem Bekkers, geb. Erp, 11-11-1820, en Joh’a Bekkers, geb. .. spinster te Erp , zij allen heten voortaan Gruyters.

Veghel. Akte 190, en 194, Op 22-12-en 29-12-1851, Openbare verkoop. Door 1 en 2.  Peter en Godefridus Goorts, 3. Willem v. Lankveld, X Joh’a Maria Goorts,  4. Joh’s v. Lankveld,  5. Antonie Kuypers, voor zijn moeder Maria Kandelaars, eerst Wed. Jan Joh’s Willem Goorts, daarna Wed. Hymon Kuypers. Aan o.a. Joh’s v. Santvoort . enkele losse percelen, o.a. F 161, 112, en grond te Veghel en Beek en Donk.

1852.                                                                                                             Veghel. Akte 11, Op 10-1-1852, Testament voor Antonetta v. Haandel, zonder beroep te Erp. Erfgenaam is haar vader, Hendricus v. Haandel, boer te Erp.

Veghel. Akte 14, Op 13-1-1852, Inventaris ten verzoeke van Marte v. Haandel, en Antonetta v. Haandel, te Erp. in de huizing in de straat, als waar een inventaris gemaakt wordt, van Cornelis v. Haandel, + Erp 3-6-1849, X Erp 1794, Joh’a v. Stiphout, + Erp 5-6-1824. Als kind en kindskind van Cornelis v. Haandel, en Joh’a v. Stiphout. In tegenwoordigheid van: 1. Marte v. Haandel, boer te Erp,  2. Geertruida v. Haandel, X Joseph v. Kessel, te Boekel,  3. Joh’a v. Haandel, X Martinus v.d. Aa, boer te Erp,  4. Antonetta v. Haandel, J.D. te Erp, 5. Martinus Schippers, heel en vroedmeester te Erp, als voogd over de onm. kinderen van Arnoldus v. Haandel, X Joh’a Schippers, + Erp 1849. Onroerend goed: de percelen: A 106,  B 180, 190, 191, 78, 91, 157,  Verder huis op het Oudveld, B 197, Nu hier boerderij, Oudveld 12, Verder B 198, 202, groot 80 roei en 96 ellen.  Verder de percelen:  B 417, 467, 468, D 7, 8, 9, 101, 102, 213, 214, 216, 324, 360,  L 420, 101, 106, 144, 168,  M 87,  154,  Nog een huis, in de Kerkstraat,  M 227, 242, 245, groot 38 roei en 56 ellen, ( het voormalige doktershuis ), Afgebroken rond 1960, nu in 2012, hier het Hertog Jan plein. Verder de percelen: I  96, E 360, 118, 121, de ½ in H 68, de ½ in H 148. Zie ook akte 95, in 1852.

Veghel, Akte 18, Op 15-1-1852, Inventaris op verzoek van Willem Tielemans, X Erp 1836,  boer in den Hoek, als vader en voogd over zijn onm. kinderen: Hendrik, 11 jaar, Ardina, 9 jaar,  Martinus, 7 jaar, Lambertus, 5 jaar, Maria, 3 jaar, Anna, 1 jaar. Hun moeder is Catharina v. Stiphout, + Erp 9-5-1851.  Onroerend goed : Huis in den Hoek,      E 68, 69, 70, 71, groot 98 roei en 52 ellen,   Nu in 2012, hier huis, Boterweg 30 . Verder de percelen: E 247, 248, F 21, 5/12 in E 388, ¾ in E 224,  ½ in L 191, Tot de nalatenschap van haar :  D 292,  F 40,  74, 75, 189, E 341.

Veghel. Akte 27 en 29, Op 21-1 en 28-1-1852, Openbare verkoop. Door Gerard v. Steenis te Veghel, als gemachtigd van Joh’s Casparus Rietman, Hij heeft de goederen aangekomen uit de nalatenschap van Cornelis Rietman, X Rutgera Hiebendaal.  Verder de kopen 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 25 verkregen door koop en bij deling op 19-4-1849.                        Koop 1,  weiland, L 300, 301, 302, 303. Koop 2, Hooiland in de Bulte, I  858,   Koop 3, H 195,   Koop 4,  H 196,  Koop 5, E 412, hakhout en moeras,  Koop  6, bouwland , E 23,               Koop 7, Huis in de Kerkstraat, M 326 en 327, groot 23 roei, 6 ellen,  Verkocht aan Christiaan Cornelis Rietman, voor 1430 gulden, In 1832, hier een huis, M 14, Nu in 2012, hier de huizen Hertog Jan plein 4 en 5.     Koop 8, schuur, bleekveld, M 250, 251,  Koop 9, massa van kopen 7 en 8,  Koop 10, bouwland, M 12,  Koop 11, massa van de kopen 7 en 8.  Koop 12, tuin, M 15,  Koop 13, bouwland, M 270,  Koop 14,  M 277,  Koop 15, M 166, ( Geert Jacobs hof ),  Koop 16, ¼ in C 142, afgepaald,  Koop 17, ¼ in C 142, afgepaald, Koop 18, Massa van de kopen 16 en 17,  Koop 19, de ½ in C 152, Koop 20, dennebosch, D 745,  Koop 21, hooiland C 85,  Koop 22, mastbos, B 411,  Koop 23, weiland, A 154, Koop 24, weiland, A 189, Koop 25, grond te Veghel, C 776.   Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 30, Op 24-1-1852,  verkoop. Christiaan Joh’s v. Stiphout, zonder beroep te Erp, verkoopt een aantal losse percelen, aan Antonie Huybert v,. Stiphout, boer te Erp.  De  per-celen: E 51, 167, 197,  425, groot 48 roei en 70 ellen, verder F 16, de ½ in E  223,  en 226. Aangekomen van zijn vader, deling op 9-11-1819.

Veghel. Akte 33, Op 7-2-1852, Testament voor Martinus Bouw. Aan mijn kinderen die op mijn sterfdag nog onmondig zijn.

Veghel. Akte 41, Op 13-2-1852, Verkoop. Adriaan Joh’s Kerkhof, boer te Erp, verkoopt aan Jacobus Hendriks, hoef en grofsmid te Erp. bouwland in den Hoek, ongeveer 42 roei aan de noordzijde van E 40, voor 140 gulden. Aangekomen van zijn vader Joh’s Kerkhof , X Erp 1801, Josina  v.d. Meer. Deling op 30-5-1849.

Veghel. Akte 52, Op 23-2-1852, Verkoop Inventaris. De gezamelijke erfgenamen van Hendrikus v. Haandel, aan Balthazar v.d. Sangen, te Schijndel. Krijgt  roerend goed voor 264.95 gulden.

Veghel. Akte 58. Op 1-3-1852, Testament voor Christiaan Bouw, Alles aan broer Hendrik Bouw.  

Veghel. Akte 59, Op 2-3-1852, Verkoop Inventaris. De gezamelijke erfgenamen van Lourens v.d. Tillaart te Erp. Roerend goed.

Veghel. Akte 60, Op 2-3-1852, Hypotheek van 200 gulden. Gerardus Hendriks, X Erp 1835, Lamberdina Welten, smid te Erp, leent geld van den armen, Borg: bouwland, M 107.

Veghel. Akte 61, Op 2-3-1852, Verkoop. Ardina Beekmans, X Erp 1829,  Antonie v.d. Elsen, en Gerardus v.d. Elsen, aangekomen van ouders: Geert Beekmans en Maria Donkers, Verkoop aan Dirk Joh’s Beekmans, boer, weiland, met huisje en erf, op den Dieperskant, K 652, 653, groot samen 14 roei en 10 ellen.  huisje hieropstaand wordt afgebroken, was gebouwd kort na 1832, op perceel K 540, ( In 1832 ),  ) , Verder de ½ in I  396 en 861. Afgepaald.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 76, Op 19-3-1852, Verkoop. Dirk Geert Beekmans, aan Benedictus v. Berlo, boer op Keldonk, bouw en weiland, H 194, groot 72 roei, voor 275 gulden. aangekomen van de gemeente Erp, op 20-7-1843, ( Zie lijst verkoopdag.

Veghel. Akte 77, Op 23-3-1852, Deling. tussen Willem v.d. Biggelaar, bierbrouwer, en Gerardus v. Steenes, deurwaarder  te Veghel, van 2 percelen, H 239, aan Willem v.d. Biggelaar,  en 240, aan Gerard v. Steenes te Veghel.

Veghel. Akte 82, Op 3-4-1852,   Deling van goederen te Boekel, door fam v.d. Lamers,  Een  kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 95, Op 20-4-1852, Deling tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis v. Haandel, X Erp 1794, en medewijlen, Joh’a v. Stiphout. Allen te Erp en Boekel. Deelgenoten:  1. Marte v. Haandel, 2. Geertrui v. Haandel, X Joseph v. Kessel te Boekel,  3. Joh’a v. Haandel, X Erp 1847, Martinus v.d. Aa,  4. Antonetta v. Haandel, J D.  5. Martinus Schippers, als voogd over de onmondige kinderen van Arnoldus v. Haandel, X Joh’a Schippers, ( Joh’a en Gerardus ). Toebedeeld aan 1. De percelen: D  213, 214, L 420, 101, 106, 168, M 87,  154, Verder een huis M 227, 242 en 245, groot 38 roei en 56 ellen.           Aan 2. De percelen: D 101, 102, I  96, E 360,  118,  121.  Aan 3. de percelen: B 78, 91, 157, een huis op het Oudveld, B 197, 198, 202, groot 80 roei en 90 ellen, verder B 417, 467, 468, D 7,  8,  9, 216, 360. Aan 4. de percelen: A 106, D 324.  Aan 5. de percelen: B 180, 190, 191, L 144, de ½ in H 68, de ½ in H 148.  Een kopie is aanwezig.  Zie ook akte 14 en 110, in 1852.

Veghel. Akte 108, Op 12-5-1852, Testament voor Anna Maria v. Stiphout, Wed. Thomas Dreessen te Erp, Aan dochter Joh’a Dreessen.

Veghel. Akte 109, Op 12-5-1852, Verkoop. Helena Hanegraaf, X Erp 1814, Wed. Lammert v.d. Crommenakker. Verkoopt aan Peter v.d. Crommenakker, timmerman te Erp. huis, bestaande in 3 woningen, met erf, tuin, bouwland en erf.  M 253, 254,  255, en 256, aan de Kerkstraat, 29 roei en 90 ellen.  , Aangekomen van zijn ouders. Joost Hanegraaf  X Erp 1778, Helena v.d. Biggelaar. Nu in 2012,de panden,  Hertog Jan plein  .

Veghel. Akte 110 en 116, Op 12-5  en 19-5-1852, Openbare verkoop in de herberg van Adriaan Verhuyzen in de Kerkstraat. Verkoper: Joseph v. Kessel, X Geertruida v. Haandel, te Boekel, en Margaretha Goorts,  Verkoop van een aantal losse percelen, o.a. D 101, 102, I  96, E 360, 118 en 121, 143 en 144, Aangekomen bij deling op 9-3-1844.(  akte 95, 1852 ).  

Veghel. Akte 114 en 115, Op 19-5-1852, Testamenten voor Peter Leurs , X,  en Antonetta Swinkels, echtelieden. Aan elkaar.

Veghel. Akte  117, Op 19-5-1852, Verkoop. Carel Joh’s Rietman, te Erp, aan Peter v. Lankveld, een perceel mastbosch, B 360, 361 en 362 en ¾ deel van B 363.  Voor 150 gulden.

Veghel. Akte 120, Op 21-5-1852, Verkoop. Margaretha Goorts, J. D. te Erp, verkoopt aan Adriaan v.d. Berg. 1/3 in perceel E 143 en 144, voor 200 gulden.

Veghel. Akte 133, Op 11-6-1852, Inventaris op verzoek van de kinderen van Martinus Bouw, X Erp 1814, Hendrina v. Lieshout. Ten hunnen huize op het Oudveld. Onroerend goed:  Bouwland, B 142, 143, 144, Huis op het Oudveld, B 185, 186, Dit huis werd afgebroken tenbehoeve van de verharde weg naar Uden in 19..   Verder B187, 188, 189, samen 94 roei en 56 ellen. Verder de percelen: B 242, 434, 435, 472, 473, 474, 350, D 353, 357, C 67, A122,  A 126, 138, 139, L 92, 98, M 101, de ½ in L 146, De ½ in G  363,  2/3 in D 294.

Uden. Akte 105, Op 22-6-1852, Testament voor Hendrika de Wildt,  aan Hendrik  v. Wanrooy, voerman te Erp.

Uden. Akte 106, Testament voor Catharina v. Lieshout, te Erp, aan Maria v.d. Wijngaard, haar halfzuster.

Veghel. Akte 164, Op 6-8-1852, Verkoop. Theodorus Kuypers, kleermaker te Erp, aan Martinus Kuypers, winkelier te Erp, Huis met 5 vertrekken, en bijgelegen tuin,  M 357 t/m 361, en M  362, groot 10 roei en 4 ellen, In 1832, hier huis M 32 en 33, nu in 2012, hier het pand,  Kerkstraat 28.  Aangekomen ½ van broer Antonie Kuypers, door testament op 9-5-1826.

Veghel. Akte 162, Op 23-7-1852, Hypotheek van 750 gulden. Gerardus v. Steenes, te Veghel, en Christiaan Cornelis Rietman, te Erp, en mej. Henriette Allegonda Clara Rietman, te Veghel lenen geld van de diakonie te Veghel. Borg: huizen op M 326 en 327, groot 23 roei en 6 ellen. In 1832, hier huis op M 14, Nu in 2012, hier huizen, Hertog Jan plein 4 en 5.

Veghel. Akte 172, Op 24-8-1852, Deling bij fam. de Kuyper, Lot 1 aan Jhr. Eduard Josep Corneille de Kuyper, 2 boerderijen aan de Bolst te Erp, en veel losse percelen: o.a. A 87 en 88, B 14, 23 t/m 29, Nu in 2012, hier boerderij, Voorbolst 4. Verder B  31 t/m  33, 38, 39, 40, Nu in 2012, hier huis, Voorbolst 6. Verder B  232, 247, 251, 303, 304, 321, L 251, De ½ in D 227, C 78, 97, D 669, ¼ in D 240,   Lot 5 , aan Franciscus Joh’s Josephus v. Rijckevorsel, v. Kessel te Herpen, X Theresia Angelique Constance Victorine de Kuyper, Hooiland op Keldonk, K 361 t/m 367.

Veghel. Akte 177, Op 14-9-1852, Verhuur landerijen. Jan Mathijs Kluskens, te Helmond, boekhouder, namens Ramaer te Helmond. Aan Martinus Geert v.d. Biggelaar, en andere huurders. De percelen: H 227 t/m 238.  Voor 299, 50 gulden.

Veghel. Akte 178 en 179, Op 16-9-1852, Testamenten voor Lambertus Joh’s v. Lieshout, X Erp 1839, en zijn vrouw, Joh’a v.d. Berg. Aan elkaar.

Veghel. Akte 181, Op 17-9-1852, Hypotheek van 1200 gulden. Jan, J. M. Helena , J. D. en Anna Maria v. Schijndel, X Erp 1824,  Peter v. Schipstal te Gemert. Lenen geld van Adriaan Goort v.d. Zanden, klompenmaker te Erp. Borg : de percelen, I 401, 406, 615, 616, 617, 618, 706, 707, 708, huis, 7 roei en 10 ellen,  I 709   , schuurtje, 32 ellen, I  710, weiland, I  711, bakhuis, 16 ellen, I  712, tuin, 7 roei, I  713, 715, 716,  Nu in 2012, hier woonboerderij, Dieperskant 20.

Veghel. Akte 183, Op 20-9-1852, Verkoop. Joh’s Kweens, X Erp 1841, Wilhelmina Mulders, dagloners te Erp verkopen aan de groten of H. Geestarmen te Erp, Huisje op het Looyeind, D 714 en 715, groot   26 roei en 50 ellen. ( Later kad. nr   D 921 en 922 ), Aangekomen van Wilhelmina Mulders, van haaren vader: Gerardus Mulders, + Erp 1-8-1852. Die het verkregen heeft uit successie van zijn vrouw, Petronella Hendriks, + Erp 1848, Testament op 16-3-1846.

Veghel. Akte 187 en 190, Op 24-9 en 1-10-1852, Openbare verkoop in de herberg van Adriaan Verhuyzen, Verkoop door de kinderen van Arnoldus v.d. Berg, X Erp 1800,  Joh’a Bouw.  A. 1. Lamberdina v.d. Berg, X Erp 1836, Joh’s Verbruggen, te  Erp.  2.  Petronella v.d. Berg,  X Erp 1849,  Antonie v.d. Berg.  3. Antonie v.d. Berg, als gevolmachtigde voor Joh’s v.d. Berg.  4. Hendrina v.d. Berg, J. D. . 5. Maria v.d. Berg, X Antonie v. Lankveld te Boekel.  6. Joh’a v.d. Berg, J. D. te Erp. B. 1. Petronella Gruyters, X Gerit v.d. Berg.  2. Maria v.d. Berg, X Joh’s v. Lanen, te Boekel. 3. Antonetta v.d. Berg, X Willem v. Delen, te Boekel,  Verkoop aan Petronella Gruyters, Wed. Gerit v.d. Berg,  Huis, enz, op het Looyeind, D 708, 709, ( Gebouwd op perceel, in 1832, D 598 en 600 ), Verder D 734, 599, voor 325 gulden.

Veghel. Akte 203 en 204, Op 5-11-1852, Testamenten voor Antonie v.d. Berg, X Erp 1849, en zijn vrouw, Petronella Arnoldus v.d. Berg. Alles aan elkaar.

Veghel. Akte 206, Op 9-11-1852, Deling tussen de kinderen van Gerrit v.d. Berg, + Erp 20-7-1832, X Erp 1794, Hendrina v.d. Berg, + 35 jaar geleden. Deelgenoten : 1. Hendrina v.d. Berg, X Erp 1828,  Thomas Smits, boer te Erp. 2. Joh’a v.d. Berg, X Erp 1831,  Leendert Leenders.  3. Lamberdina v.d. Berg, X Erp 1837, Adriaan Delisse. Alsmede van hun broers, Joh’s v.d. Berg, + Erp 30-9-1824. Antonie v.d. Berg, + Erp 14-5-1825. Als ook Joh’a v.d. Berg, en Joh’a Maria v.d. Berg, ook kinderen van Gerrit v.d. Berg, X 2 Erp 1813, Anna Verbakel. Toebedeeld aan Thomas Smits enz, Huis op het Looyeind, D 411, 412, 413, 414, 415,  Nu in 2012 hier boerderij, Groothees 21. Verder D 416, 417, samen 1.0924 ha. Verder de losse percelen: D 75 en 76, 428, 438, 517, 518, 519, verder 1/3 in   C 106, hakhout.    

Veghel. Akte 216, Op 10-12-1852, ten herberge van Willem v.d. Biggelaar, Verkoop losse percelen: K 531, 562, 563, 575, 576, 607, 271,  Abusievelijk beschreven.

Veghel. Akte 221, Op 23-12-1852, Testament voor Justa of Josina Scheepers, te Erp, aan behuwd broer , Peter Dekkers.

1853.                                                                                                                                          Veghel. Akte 1, Op 4-1-1853, Verkoop. 1. Maria Donkers,  2. Wilhelmina Donkers,  3. Geertruida Donkers, allen te Erp, verkopen aan Joh’s Antonie v.d. Berg,  een perceel nieuw erf,  A 133, voor 100 gulden. Aangekomen van broer, Leendert Donkers,  + Erp 1852.

Veghel. Akte 8, Op 24-1-1853, Ruil vastgoed. Wilbert Kerkhof ruilt met Jan v.d. Hurk,  Kerkhof geeft af perceel K 271, v.d. Hurk geeft af deel van perceel K 175,  groot 16 roei, gescheiden door nieuwe sloot.

Veghel. Akte 9, Op 24-1-1853, Inventaris. Hendricus Ketelaars, school onderwijzer op Boerdonk, Wedn. Hendrina Voets, + Erp 9-1-1852, enkele losse percelen,  G 311,  433, 332.

Veghel. Akte 18, Op 4-2-1853, Verkoop van een los perceel, de ½ in C 115, in de lage Gooren, door Lourens v.d. Elsen, te Boekel, aan Joh’s Verbruggen te Erp.  Aangekomen van zijn ouders, deling, notaris Scheefhals, 8-5-1850.

Veghel. Akte 24, Op 10-2-1853, Verkoop voor 200 gulden.  Door 1. Petrus Jonkers, voerman te Helmond,  2. Joh’s Jonkers, dagloner te Schijndel, 3. Wilhelmina Jonkers, dienstmeid te Erp,  4. Hendrina Jonkers, dienstmeid te Erp,  5. Lambertus Jonkers, knecht te Veghel,  6. Jan v.d. Zanden, X Joh’a Maria Jonkers. Verkopen aan Joh’s Antonie Koolen, te Erp, Keldonk. Huis,   I  347,  348, 349 en 350, samen 39 roei en 4 ellen.  Verkoop voor 200 gulden.  Dit huis stond aan de huidige de Roost , tegenover no  Is afgebroken in 1855  . Hun ouders zijn : Albert Gerit Jonkers, X Erp 1793, Maria Peter v.d. Mosselaar.    Een kopie is aanwezig.

Veghel. Akte 35, Op 3-3-1853, Verkoop. Hendricus Bekkers, te Erp,  van vader Aart Bekkers, verkoopt aan Petronella Hurks, X Erp 1824, Wed. Aart Bekkers. 94 roei , onverdeeld in bouwland,  I  176. Verkocht voor 100 gulden.

Veghel. Akte 46, Op 11-3-1853, Deling tussen de kinderen: Hendrik Aart v.d. Berg, + Erp 1851, X Erp 1806, Anna Maria v. Deursen, + Erp 1834.  1. Antonie,  2. Adriaan,  3. Arnoldus,  4. Hendrina, X Erp 1846, Antonie v. Stiphout,  allen te Erp,  5. Joh’a v.d. Berg, X Erp 1840, Martinus Smits, te Beek en Donk.  Aan Antonie v.d. Berg, Huis aan den Boerdonksen Dijk,  G 14, 15, 374, 388 en 389, en nog veel losse percelen, dit huis is afgebroken in 1854.    Aan Adriaan v.d. Berg, Huis in het Hurkse,  I  187,  484,  485, 486, 495, en nog vele losse percelen. Dit huis is er nu in 2012,  nog,  Hurkske 32.  Aan de anderen, allemaal losse percelen.

Veghel. Akte 50 en 53, Op 22-3 en 29-3-1853, Openbare verkoop. door de fam.. Hoof, van diverse losse percelen, o.a. B 138, 139 en 140,  B 445, 446,  449,  583, 464, 465 en 466.

Veghel. Akte 63 en 64, Op 19-4-1853, Testamenten voor Adriaan Lambert v.d. Tillaar, X Erp 1842,  en zijn vrouw, Wilhelmina v.d. Berg. Aan elkaar.

Veghel. Akte 73 en 74, Op 29-4-1853, Testamenten  voor  Peter Sweyers, en zijn zus, Maria Sweyers,  aan elkaar.

Veghel, Akte 82 en 83,  Op 20-5-1853,  Testamenten  voor Cornelis Gruyters, en zijn zus, Petronella Gruyters, Wed. Gerit Antonie v.d. Berg.  Aan elkaar.

Veghel. Akte 94, en  97 en 99,  Op 7 en  8- 6-1853, en op 21 en 22-6-1853, Openbare verkoop, in de herberg van Verhuyzen. Verkopers :  1. Antonie Kuypers, boer. 2. Peter Goorts, boer. 3. Godefridus Goorts, boer.  4. Willem v. Lankveld, X Erp 1826, Joh’a Maria Goorts.  5. Joh’ v. Lankveld, dienstknecht , allen te Erp.  6. Joseph v. Haandel, boer te Overloon.  Aan Antonie  Kuypers, boer te Erp, o.a. Huis op D 589, 590, Nu in 2012, hier huis, Veluwe 16. Verder  D 591, 592, 593, 730, 653, 684, 629, 630, 626, 627, 628,  samen voor 3400  gulden. Ook aan Antonie Kuypers, de percelen : D 636, 637, 638, 634, 631, 645, 596, 736, 617,  samen voor 3220 gulden.                                                                                                                 Aan Peter Goorts verkocht:  Huis, schuur, schop, enz. op de Veluwe,  D 602, 603,  Nu in 2012, hier boerderij, Veluwe 18. Verder  D  604, 605, 606, 731, 607, 608, 609, 643, 644.                                                                                                     Koop 28, Huis, schuur, en klein huisje, M 109, 110, 111, 112, 113.  Aan Willem v.d. Tillaart , boer te Erp, voor 1500 gulden. Nu in 2012, hier huis, Voordijk 17.

Veghel. Akte 100, Op 24-6-1853, Hypotheek van 300 gulden. Joh’s Dirk Verbakel, boer, leent geld van Joh’s Bouw,  Borg: de percelen: B 122, 144, 148, 409, 4531, 432, 450, 451, 452, 453, 464, 465, en 466.

Veghel. Akte 114, Op 15-7-1853, Ten huize op Keldonk, Adriana Welten, X Erp 1810, Wed. Hendricus v. Deursen, benoemd tot bewindvoerder voor kleinzoon Antonie v. Deursen, Christiaan Fleskens, zoon van Leonardus Fleskens, X Erp 1845, Adriana v. Deursen.

Veghel. Akte 117 en 118,  Op 19-7-1853, Testamenten voor Helena en Jan v. Schijndel, broer en zus. Aan elkaar.

Veghel. Akte  122 en 127, Op 20-7 en 27-7-1853, Openbare verkoop. door 1. Maria Rooyakkers,  J. D. te Erp. 2. Petrus Rooyakkers, dienstknecht te Uden.  3. Adr’s v.d. Brand als voogd over Joh’s Rooyakkers, onm. zoon Petrus Rooyakkers,  + Erp 1853,  X Joh’a de Louw,  + Erp 1846.  Koop 1 en 2, huisje enz. in de Laren, I  437, 438, 439, 440, 436, aan Antonie Delissen voor 350 gulden.  Afgebroken in 1853. Verder  koop 3, een perceel bouwland in de Laren, I 581, aan Antonie v.d. Velden, voor 382 gulden.

Veghel. Akte 136 en 140, Op 18 en 25-8-1853, Openbare verkoop in de herberg van Antonie v.d. Berg. Verkopers: Lucas v. Engeland,  X Erp 1845,  en Catharina v.d. Berg, verkopen  een perceel bouwland, K  295, aan Willem Timmers, voor 490 gulden.  Verder aan Antonie Brugmans, perceel K  257, voor 400 gulden. Aan Antonetta v. Denken, Wed. Joh’s v.d. Bosch, perceel K 238, voor 220 gulden. verder de 4e koop: ¼ deel in den gelijken beemd, K 200 en 201,  Dit alles aangekomen van haar ouders : Heymon v.d. Berg, X Erp 1801,  en Hendrina Smits. En deling te Beek en Donk,  not. v. Kemenade, op 3-6-1853.

Veghel. Akte 141 en 149, Op 25-8 en 1-9-1853, Openbare verkoop ten herberge van Antonie v.d. Berg, Verkopers : 1. Antonie v.d. Berg.  2. Adriaan v.d. Berg.  3. Antonie v. Stiphout, X Erp 1846, Hendrina v.d. Berg, allen te Erp.   4. Martinus Smits, X Erp 1840,  Joh’a v.d. Berg, te Beek en Donk, verkopen enkele losse percelen:   I  15, aan C.v.d. Velden.  I  490, 471, aan J.A. Brugmans. Verder  aan Antonie v.d. Berg,  I  336, en de ½ in I 88, verder aan Antonie en Hendrik v.d. Velden,  H  259.   

Veghel.  Akte 147, Op 1-9-1853, Verkoop. Willem v. Deursen, te Aarle-Rixtel, aan Antonie v.d. Berg, ( Hendr’s zoon ), een perceel   I 504, in het Hurkske, Aangekomen bij koop op 20-8-1840.

Veghel.  Akte 148, Op 1-9-1853,  Deling  door de erfgenamen van Jan Bouw, + Erp 1852, broeder van de 2 eerstgenoemden, en oom van de overigen.  1. Hendrik Bouw. 2. Christina Bouw.  3. Dirk v.d. Elsen, zijn moeder is Wilhelmina Bouw, X Erp 1809, Willem v.d. Elsen.   4. a.  Lamberdina v.d. Berg, X  Joh’s Verbruggen,  b. Petronella v.d. Berg, X Antonie v.d. Berg, c. Antonie v.d. Berg,  d. Hendrina v.d. Berg,  e. Joh’a v.d. Berg,  f. Ardina v.d. Berg, X Antonie v. Lankveld,   kinderen van Arnoldus v.d. Berg, X Erp 1800, Joh’a Bouw. Verdeeld werden enkele losse percelen, o.a. C 65 en 66, B 351 en 349, verder geld, 2 x 350 gulden.

Veghel. Akte 174, Op 21-10-1853, Deling tussen de kinderen en erfgenamen van Jan v.d. Hurk, X Erp 1800, Wilhelmina v.d. Bosch.  1. Joh’s v.d. Hurk, boer . 2. Ardina v.d. Hurk, X Willem Schepers, te Gemert.  3. Francijna v.d. Hurk, X Erp 1833, Joh’s Goort Welten, boer op Keldonk.  4. Joh’a Maria v.d. Hurk, X Erp 1836, Jan v.d. Velden. 5. Lambertus v.d. Hurk, op Keldonk.  Toebedeeld aan Joh’s, perceel D 661 en K 448.  Aan Ardina, geld.  Aan Francijna, X Welten, percelen, H 12, de ½ in H 207 en 208, Aan Joh’a Maria, geld.  Aan Lambertus, huis, en de volgende percelen, K 88, 89, 90 en 91, K 175, 260, 266, 267, Nu in 2012, hier woonboerderij, Oude straat 5. Verder K 268, 269, 270, 271, 287, 292, 310, 239, 448.  Aan Antonie en Antonie, kloosterlingen, geld.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 182, Op 25-11-1853, Deling tussen de kinderen en erfgenamen van Arnoldus v.d. Berg, + Erp 1836,  X Erp 1800,  Bouw, + Erp 1852. Verder goederen aangekomen bij deling op 1-9-1853, van oom Jan Bouw, + Erp 1852.   1. Lamberdina v.d. Berg, X Erp 1836, Joh’s Verbruggen.  2. Petronella v.d. Berg, X Antonie v.d. Berg.  3. Antonie v.d. Berg, namens Joh’s v.d. Berg, te Erp.  4. Hendrina v.d. Berg, X Hendricus v.d. Berg.  5. Joh’a v.d. Berg, X Erp 1853,  Francis Hendriks, te Boekel,  6. Maria v.d. Berg, X Antonie v. Lankveld te Erp.   Toebedeeld aan Lamberdina v.d. Berg, enz, Huis op het Looyeind, D 55, 56, 70, 71, 72, 73, 74, 112, 113,  Nu in 2012, hier huis, Looyeind 24. Verder  D114, 127, 132, 697. Verder C 133, en deel in hooiland, C 78.  Aan Petronella, enz, de percelen: D 738, de ½ in C 116, B  351, de ½ in B 349.  Aan Hendrina, enz, de percelen : D 461, 462, 485 t/m 493, 104, 105, 106, 698, 701. Aan Joh’a v.d. Berg, de percelen : D 185, 187, 371, 2/6 in C 116,   Aan Maria, geld. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 185, Op 1-12-1853, Publieke verhuur van landerijen. Adriaan Joseph Kerkhof, Willem v. Lieshout en Joh’s Antonie v.d. Berg, namens den armen, verhuren landerijen. In totaal voor 273.25 gulden. De percelen: op de Veluwe, D 577 en 578, ‘ de oude huisplaats “, verder D 556, 662, 663, 161, 166, 167, 290, 325, B 330,  L 129, 164, 103, 105, 84, M 108, 106, 132, 124, 217, 178, 41, E  389, I  565, 461, 104, 88, en 869.

Veghel. Akte 189, Op 9-12-1853, Openbare verhuur van landerijen voor 12 jaar. Door Joh’s Willem Delisse, voor zichzelf en als voogd over zijn onm. broers en zussen, Wilhelmina, Hendricus, Joh’a, Adriana, en Willem, tevens namens zijn broer: Gerardus Delisse, boer te Erp. Aan Hendricus Verbruggen, en andere huurders, Huis in den Hoek, E 125 t/m 129, 141, 217, 251, 329 t/m 332, 139, 410, 478,  Verhuur gaat niet door. Te laag bod.

Veghel. Akte 190. Op 9-12-1853, Openbare verhuur van landerijen ten herberge van Antonie v.d. Berg.  Willem Leurs verhuurt namens  diverse verhuurders, percelen grond aan Arnoldus Peter v. Lieshout, voor 37.25 gulden.

1854.                                                                                                                                              Veghel. Akte 10, Op 13-1-1854. Verkoop. 1. Ardina v.d. Hurk.  2. Maria v.d. Hurk. 3. Martinus v.d. Hurk, dagloner, allen te Erp. .  4. Geertruida v.d. Hurk, dienstmeid te Uden,  verkopen aan  den  H. Geest armen te Erp, Huisje en tuin op de Bolst,  B  323 en 324, groot 17 roei en 8 ellen, voor 180 gulden.   Aangekomen van moeder: Arnoldina v.d. Biggelaar, Wed. Antonie v.d. Hurk. Afgebroken in 1923. Stond kort bij Voorbolst 6.

Veghel. Akte 14, Op 13-1-1854  Verkoop voor 116 gulden. Lambertus v.d. Tillaart, boer te Veghel, verkoopt aan Gijsbert Linders, boer op het Looyeind, een perceel  D 19, Aangekomen van ouders : Willem v.d. Tillaart,  X Erp 1783, Joh’a der Kinderen. ( Deling 15-5-1839 ).

Veghel. Akte 15, Op 24-1-1854. Verkoop voor 350 gulden. Francis Hendriks, X Erp 1853, Joh’a v.d. Berg te Boekel, aan Gijsbert Linders, boer op het Looyeind,  de percelen,  D 371.  En aan Jan Joh’s Bouw, perceel  D 185 en 187. ( van zijn vrouw afkomstig).

Veghel. Akte 13 en 16, Op 17 en 24-1-1854, Openbare verkoop. Verkopers:  1. Adriaan v. Deursen, te Erp.  2. Willem Verboort, X Ardina v.Deursen, te Uden.  3. Anna v. Deursen, te Erp. 4. Joh’s Burgers, X Allegonda v. Deursen, te Erp.  5.  Theodorus v.d. Brand, namens Joh’s Hendricus v. Haandel, X Erp 1849, Helena Verbakel, in Noord Amerika.     De eerste 5 kopen, aan Hendricus v.d. Heyden,  smidsgezel te Erp,  Huis, schuur, erf en aangelag,  in de Vogelen-zang,  L 380, 381, was in 1832, L 208, Nu in 2012, hier boerderij, Vogelenzang 5. Verder L 382, 383, 384, 312,  313, 314, 315, 316, 204, 374, 385, 217.  Voor 4035 gulden. Koop 6, de ½ in L 231 en 232, voor 425 gulden, aan Joh’s Burgers.  Werd op 31-3-1854 ( akte 58 ), weer verkocht, nu aan Hendricus v.d. Heyden.

Veghel. Akte 19 en 20,  Op 26-1-1854, Testamenten voor Willem Verboort te Uden, X Erp 1846, en zijn vrouw, Ardina v. Deursen,  aan elkaar.

Veghel. Akte 29, Op 7-2-1854, Testament voor Maria v. Lieshout, zonder beroep te Erp, Aan moeder: Maria Ophey, X Erp 1826, Wed. Hendricus v. Lieshout.

Veghel. Akte 39, Op 18-2-1854. Verhuur boerderij. Joh’s Willem Delisse te Erp, voor zich en als voogd over zijn broers en zussen. Verhuren boerderij in den Hoek,  E 125 t/m 129, afgebroken in 1862. Verder E 141, 217, 251, 329 t/m 332,  139, 410, 478, F 14,  samen 7 bunder 57 roei,   voor 6 jaar , voor 190 gulden per jaar, aan   

Veghel. Akte 93 en 106, Op 28-6 en 12-7-1854, Openbare verkoop. Verkoper: Willem Leurs, voor de Heer Willem Cornelis v.d. Werk, dokter te Zaltbommel. Verkocht werd:  een huis op de Veluwe,  D 570, 571, 572, 573, 579, 580, 581, 582, 583, 584,  585, 587, samen 4 bunder 90 roei en 40 ellen.   Alles werd opgehouden. Nu in 2012, hier huis, Veluwe 7.  Zie ook akte 124, in 1854.

Veghel. Akte 121, Op 18-8-1854, Verkoop door:  1. Arnoldus v. Lieshout.  2. Hendrina v. Lieshout.  3. Joh’a v. Lieshout.  4. Antonie v. Lieshout.  5. Geertrui v. Lieshout,  allen te Erp, verkopen perceel, B597, aan Joh’s v.d. Aa, voor 200 gulden.

Veghel. Akte 122, Op 18-8-1854, Verkoop door dezelfde verkopers, aan Cornelis v. Haandel, perceel L 463, aangekomen bij deling voor notaris Bolsius te ’s Bosch, op 10-2-1853.

Veghel. Akte 124, Op 1-9-1854, Verkoop voor 2000 gulden. Verkopers: Mej. Hendrica Elisabeth v.d. Werk, namens Willem Cornelis v.d. Werk, dokter te Zaltbommel. Verkopen aan Jan v.d. Aa, te Boekel,  Huis op de Veluwe,  D 570, 571, 572, 573, 579, 580, Nu in 2012, hier woonboerderij, Veluwe 7. Verder  D 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587,  702, samen 4 bunder 90 roei en 40 ellen. Verder ¼ in D 669, in de Aabroeken, aangekomen uit nalatenschap ouders. Deling op 12-2-1848.  Zie ook akte 93 en 106 in 1854. Kopie aanwezig.

Veghel. Akte  131, Op 13-9-1854, Verhuur grasland. Martinus Schippers, te Erp, aan Joh’s Peter Biemans, Adriaan Kerkhof en Antonie v. Deursen, weiland in het gerecht voor 100 gulden.

Veghel. Akte 134, Op 15-9-1854, Deling tussen de kinderen Willem v. Wanrooy. X Erp 1808, Theodora v. Velthoven. 1. Antonius v. Wanrooy, de percelen:   E 206, 207,  63.  Aan Hendricus v. Wanrooy,  de percelen : E 469, 470, 1/3 in E 303, ½ in F 262.  Aan Godefridus v. Wanrooy,  de percelen : E 467, 468, 1/3 in E  303, de ½ in F 262,  Aan Petrus v. Wanrooy,  Huis, op Heuvelberg, E 304,  305, samen 12 roei en 34 ellen, afgebroken in 1956. verder 1/3 in E 303.  Aan Joh’s v. Wanrooy,  de percelen: E 479, 181, 451.

Veghel. Akte 147 e 148, Op 2-11-1854, Testamenten voor Willem v.d. Tillaar, en zijn vrouw, Helena v.d. Broek. Aan elkaar.

Veghel. Akte 162, Op 27-11-1854, Publieke verkoop vastgoed. Wilhelmina v.d. Berg, X Erp 1840, Wed. Adriaan Lambert v.d. Tillaar, aan Lambertus Verbruggen boer te Erp, de percelen: B 430 en 433,  voor 230 gulden. Verder verkoop van huis, schuur, erf , enz. B 125 en 126, op de Morsehoef,  dit huis werd opgehouden. Afgebroken in 1911.  Aangekomen bij koop op 18-4-1843.

Veghel. Akte 164, Op 24-11-1854, Verkoop. Joh’s v.d. Berg, en Christina v.d. Berg, X Antonie v.d. Berg, verkopen aan Thomas Smits, boer op het Looyeind, de percelen:  D 367 en 368, Aangekomen van ouders : Antonie v.d. Berg, X Joh’a v. Berlo.

Veghel. Akte 170 en 171, Op 7-12-1854, Testamenten voor Joh’s Geert Beekmans, X Erp 1845, en zijn vrouw, Anna Maria Leenders, Aan elkaar.

Veghel. Akte 177 en 182, Op 21-12-en 28-12-1854, Openbare verkoop in de herberg van Adr. Verhuyzen. Verkopers:  1. Antonie v. Lieshout.  2. Catharina v. Lieshout, beiden te Erp.  3. Lambertus v. Lieshout, te Venhuizen, Norg, verblijvend,  Koop 1: Huis, in de Kerkstraat, M  213 en 214, voor 600 gulden, aan Adrianus v.d. Werk, te Zevenbergen.  Later afgebroken ten behoeve uitbreiding van het klooster.   Koop 2, perceel M 218, aan Leonardus Donkers, bode, voor 215 gulden. Uit nalatenschap van Leendert v. Lieshout, + Erp 1-12-1808,  X Erp 1802, Anna Maria Ottens, + Erp 20-11-1844,  en uit de nalatenschap van de ½ zus, Maria Catharina v.d. Wijngaard. + Erp 19-1-1854.  Staande de verkoping,  Hendricus Joh’s v. Wanrooy zonder beroep te Erp, heeft zich verzet tegen deze verkoop , Hij zegt deze koop gedaan te hebben van Catharina v. Lieshout, voor notaris Bolsius, te ’s Bosch, op 16-2-1854.  Dit ontkent zij. Komt nog voor de rechtbank.

Uden, Akte 339, Op 23-12-1854, Inventaris Peter v. Rijt, X  Petronella Schepers, op Boerdonk.

Uden. Akte  346, Op 29-12-1854, Deling tussen de kinderen van Peter v.d. Rijt, X Petronella Schepers op Boerdonk.  1. Joh’s v.d. Rijt.  2. Wilhelmina v.d. Rijt, X Adriaan v. Lankveld, bakker te Erp. 3. Anna Maria v.d. Rijt.  4. Ardina v.d. Rijt, X Erp 1854,  Joh’s v. Thiel, timmerman te Beek en Donk.  5. Helena v.d. Rijt, X Joh’s v. Stralen, + Hebben 3 onm. kinderen te Boekel. Lot 1, aan Joh’s v.d. Rijt, op Boerdonk, Huis op Boerdonk,  G 174,  175, 176,  nu in 2012, hier huizen aan het Hospesstraatje. Verder G 177, 200, 318, 319, 324, 325, 332, 333, H 26, 27, 28, 91, 110 en 121. Aan Wilhelmina v.d. Rijt, X Adriaan v. Lankveld, de percelen G 381 en 382, ( Coxsenbeemd ).

1855.                                                                                                                                                                      Veghel. Akte 8. Op  9-1-1855. Verkoop voor 900 gulden. Christiaan Bouw, den oudsten, timmerman te Erp. aan Christiaan  Bouw, den jongsten, wieldraaier te Erp, 1. Huis,  M 53 en 284, bestaande uit 2 woningen, samen 15 roei en 70 ellen, aangekomen bij deling op 22-1-1840. Nu in 2012, hier huis, Hezelstraat 14.    2. Weiland, I  351.   3. Onverdeeld 1/3 in huis, erf, tuin en aangelag, M 56 en 57, bestaande uit 2 woningen, groot 13 roei en 80 ellen, Nu in 2012, hier ook huis, Hezelstraat 14  ?. aangekomen bij openbare verkoop op 25-6-1850.

Uden. Akte 14, Op 10-1-1855, Verkoop voor 142.25 gulden.  Verkoop door Joh’s v.d. Rijt, op Boerdonk, verkoop eikebomen .

Veghel. Akte 12, Op 13-1-1855, Verkoop voor 100 gulden. Ardina v.d. Asdonk, Wed. Joh’s v.d. Zanden boerin te Erp,  aan Martinus Smits, X Maria v.d. Burgt,  boer te Erp, Huisje, in de Laren,  I  871 en  872,  samen 14 roei en 70 ellen. In 1832, hier perceel  I  666 . Nu in 2012, hier huis Sluisweg 13 en 15. Gebouwd rond 1852. Aangekomen uit de nalatenschappen,  Joh’s v.d. Zanden, + Erp 21-4-1851.

Veghel. Akte 14, Op 18-1-1855, Verkoop voor 150 gulden. Antonie v.d. Craanmeer, te Volkel, aan Jan en Antonetta v.d. Craanmeer, te Erp, ¼ in huis op de Morsehoef,  B 98,  99, Nu in 2012, hier boerderij, Morsehoef 18 . Verder B  102, 103, 128, 146, 156, 332, t/m 326,  D 3. Aangekomen uit nalatenschap ouders: Hendrik v.d. Craanmeer,  X Erp. 1792, Maria v.d. Heuvel.   Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 15 en 26,  Op 18-1 en 1-2-1855, Openbare verkoop door de heer Godefridus v. Glabbeek te Helmond, en Willem  Leurs, te Erp, een aantal losse percelen, allen H  nrs,  Alles opgehouden.

Veghel.  Akte 25, Op 1-2-1855, Deling kinderen Jan Benedictus v.d. Velden, X Erp 1810,  Wilhelmina Goorts. Deelgenoten:  1. Margo v.d. Velden.  2. Geertruida v.d. Velden.  3. Peter v.d. Tillaart, X Ardina v.d. Velden. 4. Theodorus v.d. Steen, X Erp 1852, Barbara v.d. Velden.  5. Joh’s v.d. Steen, X Erp 1844,  Joh’a v.d. Velden. 6 Lamberdina v.d. Velden.  7. Joh’a Maria v.d. Velden.  8. Lambertus v.d. Velden.  Toebedeeld aan Margo, huis in den Hoek,  E 73, 74, Nu in 2012, hier woonboerderij, Boterweg 28. Verder E  75, 76, F 268,  E  381. Aan Peter v.d. Tillaar, enz. E 264,  265, ¼ in G 35 en 36. Aan Joh’s v.d. Steen, enz.  E 312 en 313,  Aan Geertrui, E  147, 42, 477, 458, heide.  Aan Theodorus v.d. Steen, enz.  E 311, 314, F 171. Aan Lamberdina,   E 333, F 13.  Aan Joh’a Maria,  E 371, F 58, 59 en 60, ¼ in G35 en 36, ( hakhout ) . Aan Lambertus, F 141,  E 321. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte  29, Op 8-2-1855, Verkoop voor 250 gulden.  Joh’s v.d. Weydeven op Keldonk, aan Martinus v. Santvoort, boer op Keldonk, een perceel weiland, H 198, ( nabij sluis 5, aan de Keldonkse kant ), Aangekomen bij koop op 19-12-1848,  Verkocht door de gemeente in 1843 en daarna ontgonnen.

Veghel. Akte 34 en 35, Op 15-2-1855, Testamenten voor Joh’s Dekkers, X Erp 1846,  en zijn vrouw, Catharina v. Stiphout.  Aan elkaar.

Veghel. Akte 39, Op  22-2-1855, Verkoop voor 110 gulden. Verkopers:  1. Willem Verboort, X Ardina v. Deursen, te Uden.   2. Willem v.d. Knaap, X Anna v. Deursen,  Joh’s Burgers, X Allegonda v. Deursen,  verkopen aan Adriaan v. Deursen, perceel L 210, Aangekomen van ouders: Joh’s v. Deursen, X  Erp 1831, Maria  Schepers.

Veghel. Akte 52, Op 12-3-1855, Huurcontract. Lambert Raaymakers, te Veghel, aan 

Veghel. Akte 53, Op 14-3-1855, Verkoop voor 50 gulden.   Leendert Hendriks,  arb. te Erp, en Arnoldus v. Hout, dagloner, X Hendrica Hendriks, te Veghel. Aan Arnoldus Hendriks, te Erp,  Petronella Hendriks te Erp, Joh’a Hendriks, te Erp,  Geertruida Hendriks, te Veghel,  2/8 deel in huis, erf, tuin en aangelag,  D 97, 753, 754, groot 52 roei en 12 ellen,  4/8 deel was al van kopers. Aangekomen van ouders: Francis Hendriks, X Maria v.d. Aa. In 1832, hier huis op D 99 en 100, afgebroken deel in 1912. Nu hier huis, Boterhurken 4  ? 

Veghel. Akte  56 en 57, Op 16-3-1855, Testamenten voor Lucas v. Duynhoven, en zijn vrouw, Petronella Tielemans, op Boerdonk.  Aan elkaar.

Veghel. Akte 61, op 22-3-1855, Hypotheek van 200 gulden. Arnoldus Hendriks en anderen  te Erp, lenen geld van Adriaan Goort v.d. Zanden, te Erp. Borg: het op 14-3-1855 gekochte, zie akte 53.

Veghel. Akte 74, Op 19-4-1855, Afstand van verzet door Hendricus Joh’s v. Wanrooy, aan Catharina v. Lieshout, ( vonnis rechtbank ).

Veghel. Akte 75, Op 21-4-1855, Toestemming van Hendrica de Wildt, geeft toestemming dat haar man,  Hendricus v. Wanrooy zich verbind om als plaatsvervanger bij de Nationale militie.

Veghel. Akte 92, Op 14-5 en 31-5-1855,  Openbare verkoop voor 400 gulden. Marten v.d. Heuvel, X Erp 1801, en Elisabeth Schippers, te Erp, Aan  Egidius Boerdonk, de percelen:  L  280, 285, 286, 287, Aangekomen uit nalatenschap Gerard Joseph Schippers, deling 31-8-1829.

Veghel. Akte 98 en 102, Op 24-5-1855, Openbare verkoop  ten herberge van Antonie v.d. Berg, door Joh’s Geert Beekmans, Wedn. X Erp 1828, van Jennemaria Bekkers, later van X Erp 1829, Wilhelmina Timmers en vervolgens van X Erp 1845, Anna Maria Leenders, op Keldonk, verkoop van goederen op Keldonk, aangekomen van ouders: Geert Beekmans, X Erp  1791, Joh’a Donkers. Verkocht werd  een huis op Keldonk, K 543,  Nu in 2012, hier huis, Kampweg 18. Verder K  544, 545, 547,  aan Aart Marte v.d. Berg, voor 470 gulden. Aan Marte v. Berlo, de percelen K 524, 525, 526, voor 510 gulden. de percelen K 286, aan Lambertus v.d. Hurk, voor 225 gulden.  De percelen: een onverdeeld 1/8 deel in K 200, hooiland en water, aan Martinus v.d. Bosch, voor 275 gulden. Koop 2, Perceel K 539 werd opgehouden  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 99, Op 30-5-1855, Verkoop van stenen. Hermanus Gelders, te Macharen aan Joh’s Thomas Smits en anderen. Voor 141.25 gulden.

Veghel. Akte 100 en 101, Op 31-5-1855, Testamenten voor Adriaan Verboort, en zijn vrouw, Wilhelmina v. Doorn,  aan elkaar.

Veghel. Akte 103, Op 31-5-1855, Verhuur land. Joh’s Geert Beekmans, aan Dirk Geert Beekmans, en Antonie v.d. Bosch.

Veghel. Akte 104, Op 1-6-1855, Verkoop voor 350 gulden. Adriana Kok, Wed. Jan v.d. Wijngaard te Erp, aan Willem v.d. Biggelaar te Erp, de ½ in de percelen:  I  126, 127,  en 139.

Veghel. Akte 115, Op 27-6-1855, Verkoop voor 385 en 160 gulden.  Publieke verkoop van grond te Erp, door Joh’a Maria  Hurkmans, Wed. Peter v. Velthoven, en haar kinderen. Hooiland,  E 200 aan Antonie Huybert v. Stiphout,  en bouwland,  E 21, aan Jacobus Hendriks. 

Veghel. Akte 137, Op 3-8-1855, Deling tussen  de kinderen Lambert v.d. Boogaard, X Erp 1800, Petronella Smits op Keldonk.  Deelgenoten:  1. Antonie, voor zich, en namens zijn zus Maria, religieuze te Deursen.  2.  Joh’a.  3. Adriana.  4. Adriaan.  5. Joh’a Maria, X Adriaan Geert Welten, allen te Erp.   6. Margaretha,  X Willem v.d. Ven, te Uden. Toebedeeld aan Antonie, de percelen: K 103, 107, 108, 229, 231,  571, 276.  Aan Joh’a, de percelen K 298, 243, 104, 105,  106, H  196,  deel van  I  772,      Aan Adriana,  de percelen: deel van  I 772, K 509, deel van 503, deel van 277, H 225, 226.  Aan Adriaan, X Joh’a Maria v. Berlo,  huis, K 420, 422, 674, 675, Was in 1832, een huis op K 423, Nu in 2012, hier huizen, Antoniusstraat 14  en 14a.  Verder deel van I 772, H  243,  244, 245, 246.  Aan Joh’a Maria, X Welten,  de percelen  deel van I  772, deel van K 503, deel van 277, H  243, 244, 245, en 246.  Aan Margaretha, geld.  Aan Maria geld.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte  138, Op 3-8-1855, Verkoop voor 410 gulden. Joh’s Peter Burgers, te Erp, aan Hendricus v.d. Heyden, smidsgezel, te Erp, perceel , L 456.

Veghel. Akte 139, 140 en 141, Op 10-8-1855, Testamenten voor Antonie, Joh’a en Adriana v.d. Boogaard , aan elkaar.

Veghel. Akte 142, Op 11-8-1855, Testament voor Anna v.d. Putten te Erp, Aan haar zussen, Anna Maria en Helena.

Veghel. Akte 145, Op 28-8-1855, Testament voor Helena v.d. Elsen, te Erp, aan haar vader: Matheus v.d. Elsen.

Veghel, Akte 161 en 167, Op 15 en 29-10-1855, Openbare verkoop door: 1. Joh’a Heykants, boerin te Erp.  2. Theodora Heykants, dienstmeid,  3. Adriaan Heykants, arb. te Erp,  4. Anna Maria Heykants, dienstmeid te Boekel.  5. Theodorus v.d. Steen, voogd over onm. Joh’a Maria Heykants.  Koop 1, huis, E 28, Nu in 2012, hier plantsoentje met kapelletje op hoek Hoogstraat Molentiend. Verder  E 471, verkocht aan Christiaan v. Berkel, voor 730 gulden.  Koop 2, huisje tuin enz, op I  149, 150, 151, ( Nu in 2012, hier huis, Hoogstraat 22 en 24 ). verkocht aan Adriaan Heykants, arb. te Erp,  voor 100 gulden.  Koop 3, perceel I  217, aan Egidius Boerdonk, voor 305 gulden.   Een kopie van deze akte is hier aanwezig. 

Veghel. Akte 164 en 166, Op 22-10 en 29-10-1855, Openbare verkoop ten herberge Antonie v.d. Berg.   Peter v.d. Crommenakker, timmerman, te Erp, verkoopt een huis, bestaande uit 3 woningen aan de Kerkstraat,   M 353, 354, 355 en 356, groot te samen  29 roei en 90 ellen, aan  Hendrica Elisabeth v.d. Werk, en Joh’a Caspardina v.d. Werk, voor 320 gulden. In 1832, hier de huizen, M 252, 253, 254, 256 en 257,  Nu in 2012, hier ongeveer panden,  Hertog Jan plein. .  Aangekomen bij koop 12-5-1852. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 163, Op 19-10-1855, Hypotheek van 450 gulden. Petrus v. Schijndel, en Helena Burgers, boer  te Erp   lenen geld van  de gemeente Erp. Borg: Huis op de Veluwe, D 497 en 498, groot 52 roei en 30 ellen.  Stond aan de Boekelse weg, tussen Boekelse weg 4 en 8. afgebroken in 1897. Een kopie van deze akte is hier aanwezig. Petrus v. Schijndel, was geboren te Rotterdam 11-4-1819, Helena Burgers, geb. te Veghel op 4-5-1814.

Veghel. Akte  169 en 174, Op 5-11 en 17-11-1855, Openbare verkoop ten herberge van Adriaan Verhuyzen, aan de Kerkstraat. Matheus v. Looveren, bakker, X Erp 1843,  Maria Tijssens, te Helmond, en Lambertus Tijssens zonder beroep te Erp, verkopen aan Adriana , Meghelina en Maria  Leenders, te Erp, alle 3 zonder beroep, bouwland, M 376, groot 33 roei en 60 ellen, voor 469 gulden. Aangekomen uit nalatenschap van broer, Peter Joseph Tijssens, + Nieuwstadt mei 1848.  Verder heide en bosch, B 367, 368, 369, voor 400 gulden.  aan Arnoldus Sleegers, venter te Erp. Aangekomen van vader Peter Tijssens, deling op 14-8-1843.

Veghel. Akte 170, Op 9-11-1855, Verkoop voor 225 gulden. Marten v. Hoof, stroodekker te Erp, aan Adriana, Meghelina en Maria Leenders, allen te Erp, Huisje, aan de Wasaa,  D 679, 680 en 684. Groot 3 roei en 60 ellen, aangekomen bij deling op 3-8-1832, van ouders afkomstig. Een kopie is aanwezig. In 1832, hier huis op D 306 en 307, Nu in 2012, hier de panden, Wasaa 1 en 3.

Veghel. Akte 17, Op 24-11-1855, Testament voor Willem v.d. Pas. De ½ aan broer, Martinus v.d. Pas, verwekt bij Anna Maria v. Roosmalen, en de kinderen van Wilhelmina v.d. Pas, X Joh’s v. Oss,  De andere ½ aan  Matheus v.d. Biggelaar, de kinderen Willem v.d. Biggelaar, de kinderen Adriaan v.d. Biggelaar, X Catharina Otto, verder aan Joh’s en  Lucas v.d. Biggelaar,  de eerwaarde heer Antonie v.d. Biggelaar , Petronella en  Catharina v.d. Biggelaar, en de kinderen van Joh’a v.d. Biggelaar, X Hendrik Gerit v. Haandel.

Veghel. Akte 177, Op 24-11-1855, Verkoop voor 1200 gulden. Lucas v.d. Biggelaar, rentenier te Erp, en Willem v.d. Pas, te Erp, Wedn. Joh’a Maria v.d. Biggelaar . aan Willem v.d. Biggelaar, te Erp, de percelen: D 220, 280, 281, ( Den rondenbeemd ), en ¾ deel van ( aan westzijde ) M 315, aangekomen bij deling 3-3-1834.

Veghel. Akte 178, Op 24-11-1855, Testament voor Lucas v.d. Biggelaar, benoemd Willem v.d. Biggelaar, en Gerit Hendrik v. Haandel,  tot beredderaar.

Veghel. Akte 190, Op 15-12-1855, Ruil grond. Hendrica Elisabeth en Joh’a Caspardina v.d. Werk , B 127, en  B 54, 74, geschat ieder op 160 gulden. en Cath. v. Esch, Wed. Martinus v. Lankveld, en Hendrina v. Esch, te Erp, Jonge dochter. 

1856.                                                                                                                                                      Veghel. Akte 3, OP 4-1-1856, Verkoop voor 80 gulden. Willem v. Lieshout, te Erp, en Petronella v. Lieshout, X Erp 1831, Joh’s v. Duynhoven , verkopen aan Antonie Scheepers, te Veghel, een perceel K 142, Aangekomen uit nalatenschap ouders: Leendert v. Lieshout, X Erp 1787, Joh’a Maria der Kinderen.

Veghel. Akte 5 en 22, Op 7 en 21-1-1856, Openbare verkoop ten herberge van Antonie v.d. Berg.  Verkopers : Hendricus, boereknecht te Erp,  Christina Hogenhuyzen, meerderjarige jonge dochter te Erp, en Martinus v.d. Hogenhuyzen, boerknecht te St. Oedenrode, verkopen aan Ardina Scheepers, X Erp 1822, Wed. Adriaan v.d. Tillaart, huis, schuur erf en tuin enz, D 347, 348, ( In 1832, al D 348 ), verder 1/5 deel van D 346, aan westzijde, verkocht voor 1260 gulden.  Dit huis is kort na 1856 afgebroken. Verder de percelen B 183, 184, en 552, aan Arnoldus Martinus Bouw, voor 750 gulden. Verder de percelen, B 551, aan Adriaan Joh’s v. Lieshout,  voor 315 gulden. Verder de perceel weiland, B 552, aan Arnoldus Martinus Bouw, voor 330 gulden. 

Veghel. Akte 18, Op 18-1-1856, Verkoop voor 400 gulden.  Antonie v. Berlo, en andere verkopers, aan Hendricus v. Berlo, de percelen,  K 253 en 294, aangekomen  van zijn vader: Peter v. Berlo.

Veghel. Akte 21, Op 21-1-1856, Verkoop voor 800 gulden. Willem v.d. Pas, rentenier te Erp, Wedn. X Erp 1829, Joh’a Maria v.d. Biggelaar, aan Petronella v.d. Biggelaar, Wed. Peter Boerdonk, molenaresse te Boekel. Huis, schop, erf, tuin enz. M 316, 317, groot 11 roei, en ¼ deel in M 315, afgepaald, in het geheel   0.9070 ha, Aangekomen per testament van zijn vrouw te Erp, 27-3-1841, uit nalatenschap van haar ouders: 3-3-1834.

Veghel. Akte 25, Op 25-1-1856, Prov. Verkoop. Door Cornelis Martinus Hendriks, winkelier te Erp, ten woonhuize van verkoper in het Hurkske, Huis, beugelbaan, en erf, in het Hurkske F 222, 4 roei, verder perceel bouwland, F 223. In 1832, hier een huis op F 177, afgebroken tenbehoeve aanleg bedrijventerrein Molenakker.  Een kopie is  aanwezig.

Veghel. Akte 29 en 39, Op 31-1 en 16-2-1856, Openbare verkoop ten herberge Jacobus Hendriks.  Verkopers: Peter Joh’s Biemans, Joh’s Biemans, Wilhelmina Biemans, allen te Erp, Jan Biemans, te Veghel. Verkocht aan Jan Joh’s Biemans, huis en een klein huisje, in de Laren, I  238, 239, 240, afgebroken in 1899, later hier ongeveer weer een huis gebouwd ? Verder I  241, 638, 639, 822, groot samen 1.6758 ha, Aangekomen bij koop staande het huwelijk met wijlen Albert Timmers,  Aan Maria Scheepers, X Erp 1831, Wed. Marte Peters, perceel K 523, voor 280 gulden.  Aan Joh’s Jan Biemans, weiland, vroeger voorpoting, I 822, groot 8 roei en 40 ellen, op 6-6-1840, Aan Hendricus Willem Crooymans, bouwland, I   205, voor 570 gulden. Aan  Peter v.d. Bosch, onderwijzer, weiland, I  638 en 639, voor 370 gulden. Verder de percelen, K 523, aan Dirk Geert Beekmans, ten behoeve van Maria Scheepers, Wed. Marte Peters. Voor 280 gulden.

Veghel. Akte 31, Op 1-2-1856, Verkoop voor 75 gulden. Marte Cornelis v. Haandel, aan de gemeente Erp, 20 roei aan zuidzijde in perceel A 220, ( heide ), op  de Kraanmeer, aangekomen van de gemeente Erp op 4-11-1850.

Veghel. Akte 72, Op 14-3-1856, Verkoop voor 225 gulden. ten herberge van de Wed. Jan v.d. Wijngaart. Verkopers : 1. Leonardus v.d. Eynden, timmerman, en zijn kinderen, Gerardus en Petronella, geboren uit Josina v. Deursen.    2. Antonius v.d. Eynden, timmerman te Beek en Donk.  3. Joh’a Maria v.d. Eynden, dienstmeid te Erp, aan Antonie en Joh’a Maria Biemans, de percelen G 9, 10, 11, samen 30 roei en 98 ellen.

Veghel. Akte 83, Op 7-4-1856, Deling tussen Egidius Arnoldus Biemans, en Anna Maria v.d. Elsen, en hun 4 kinderen en kleinkinderen. Deelgenoten:  1. Joh’s Biemans,   2. Jan Biemans,  3. Wilhelmina Biemans, X Joh’s v. Asseldonk,   4. Anna Maria Biemans, X Erp 1844, Arnoldus Verstegen in Amerika.  5. Kleinkind Adrianus Biemans, onm. zoon van Adrianus Biemans, X Joh’a Maria v. Dooren.   Lot 1 aan Joh’s Biemans, huis te Boekel, op de Zandhoek.              Lot 2. aan Jan Biemans, huis op de Veluwe, D 546, 547, 548, 549, 553, 588, 635, 640, 654, 672, 694,  Nu in 2012, huis, Veluwe 15. Gebouwd in 1836, op perceel ( In 1832 , D 568 ), Verder D 695, 696, 706, 724, 750.  Lot 3, aan Joh’s v. Asseldonk, X Erp 1849,  Wilhelmina  Biemans, Huis op de Veluwe, D 543, 544, 545, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 564, 565, afgebroken rond 1920, stond vlakbij  Veluwe 8. Verder D 566, 567, 665, 666, 667, 668, 670, 726, 766.    Lot 4, aan Adrianus Biemans, in 1856 nog onmondig, Huis op Boerdonk, G 111, 135, 146, 186, 187, 188,  Nu in 2012, huis,Geluckweg 1.     verder, G 189, 255, 308,  H  62,  111. Deze boerderij is thans verhuurd.   Lot 5, Roerend goed, het geld gaat naar Amerika, naar Arn. Verstegen. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 84, Op 10-4-1856, Verkoop voor 300 gulden. Jacobus v.d. Wetering, X Antonetta v.d. Bosch. Aan Antonie v.d. Bosch,  Marte v.d. Bosch en Francina v.d. Bosch. 1/10 in huis, op Keldonk, nu Oudestraat , K 66, 77, 218, 219, Nu in 2012, hier huis. Oude straat 3. Verder K  220, 221, 222, 223, 228, 232, 237, 259, en 1/15 in K 54, 55, 258, 291, 399 en 115.

Veghel. Akte 87 en 88, Op 17-4-1856, Testamenten voor Antonie Nicolaas v.d. Velden, en Joh’s Nicolaas v.d. Velden, Aan broer Joh’s Nicolaas v.d. Velden, resp. Antonie Nicolaas v.d. Velden  en zijn zuster Geertruida v.d. Velden, X Erp  Martinus Antonie v.d. Bosch.

Veghel. Akte 95, Op 7-5-1856, Deling tussen de kinderen van Antonie Leenders, + Erp 1800,  X Erp 1788, en Joh’a Dekkers, + Erp 1823.    Deelgenoten:    1. Gijsbertus Leenders, X Erp 1828, Catharina Tielemans.  2. Joh’a  Leenders, jonge dochter.  3. Anna Maria  Leenders, jonge dochter, 4. Joh’s Wilbers, X Joh’a Leenders, allen te Erp. Toebedeeld aan Gijsbert Leenders, Huis op het Looyeind,  D 393,  Nu in 2012, hier huis, Looyeind 14. Verder D 394, 395, K 83, B 440,  443, C 82, de ½ in D 6,   Toebedeeld  Joh’s Wilbers enz. de percelen: D 32, 33, 34, 35, 541, de ½ in D 6,  B 444,  D 740 en 741, bouwland en erf,  Looyeind, 42 roei en 40 ellen,  huisje op erf, door Antonie Wilbers gebouwd. Blz. 29 schrift sektie D.  Kopie van deze akte is hier aanwezig. Ik heb dit huisje nog niet thuis kunnen brengen.

Veghel. Akte  99 en 106, Op 14-5 en 21-5-1856, Openbare verkoop in de herberberg van Jacobus Hendrks. Verkoper: Joh’s Hendricus v. Deursen, klompenmaker te Erp,   Koop 1.  Huis, erf en tuin enz, in het Hurkske, deze woning ½ bewoond door verkoper, ½ noordelijk, F 220, scheidende op de brandmuur.  Koop 2 de andere ½ van dit huis, thans bewoond door Christiaan v. Berkel,  Alles opgehouden. In 1832, hier huis op F 1, Nu in 2012, hier plantsoentje met kapelletje op hoek Hoogstraat? Molentiend.

Veghel. Akte 107 en 108, Op 21-5-1856, Testamenten voor Geert Marte Claassen te Erp, X Erp 1850, en zijn vrouw, Christina v. Rixtel. Aan elkaar, daarna aan ieders verwanten.

Veghel. Akte  112, Op 23-5-1856, Testament voor Petronella Swinkels, spinster te Erp. aan Aan Joh’a en  Joh’a Maria Heykants.

Veghel. Akte 128, Op 4-7-1856, Deling kinderen Hendricus Jacobus v. Haandel, X Erp 1814, Joh’a v.d. Rijdt.   Deelgenoten:  1. Theodorus v.d. Brand, X Hendrina v. Haandel, en tevens voor Jan v. Haandel in Noord Amerika, volmacht te Erp op 18-4-1851.  2. Hendricus Scheepers, klompenmaker,  X  Maria v. Haandel.  3. Joh’s v. Deursen, klompenmaker,  X Hendrica v. Haandel,   4. Joh’a Maria v. Haandel, jonge dochter, dienstmeid te Erp.  5. Antonetta  v. Haandel, jonge dochter, dienstmeid te Erp. 6. Joh’a v. Haandel, jonge dochter, dienstmeid te Erp, 7. Cornelis v. Haandel , boereknecht te Veghel. Toebedeeld aan Theodorus v.d. Brand, enz, de percelen: D 65, 66, 68 en 69, bouwland, weiland en heide, toebedeeld aan Hendricus Scheepers, de percelen D 67, weiland. De anderen kregen geld. Ieder lot was 663 gulden.

Veghel. Akte 150 en 151, Op 1-8-1856, Testamenten voor Willem Leendert v. Lieshout, X Erp 1810, grondeigenaar te Erp, en zijn vrouw, Catharina Kerkhof, Aan Jan Koolen X Petronella v. Lieshout, en aan kind, Anna Koolen, X Erp 1831,  Martinus Welten.

Veghel. Akte 165, Op 29-8-1856, Verkoop voor 700 gulden. Willem v.d. Pas,  te Erp aan Hendricus v. Asseldonk, te Erp, een perceel, E 297, Aangekomen bij koop van Martinus v.d. Biggelaar op 19-11-1840.

Veghel. Akte 177, Op 17-10-1856, Verkoop voor b40 gulden. Adriaan Kerkhof, te Erp, aan Peter v.d. Crommenakker, timmerman te Erp, bouwland, E 174, aangekomen uit nalatenschap van zijn ouders: deling op 30-5-1849.

Veghel. Akte 182 en 183, Op 8-11-1856, Testamenten voor Michiel Strang, sluiswachter te Keldonk, en zijn vrouw, Hendrina  Huysmans.  Aan elkaar.

Veghel. Akte 190, Op 21-11-1856, Testament voor Maria v.d. Wijngaard, zonder beroep, te Erp. Aan haar moeder: Adriana Kok, Wed. Jan v.d. Wijngaard.

Veghel. Akte 191, Op 22-11-1856, Verkoop voor 162 gulden. Antonie v. Lankveld, zonder beroep, te Erp. aan Joh’s,  Jan en Willem v. Lankveld, boeren te Erp , ¼ deel in bouwland, L 304. Aangekomen bij openbare verkoop op 21-6-1853.

Veghel. Akte 199, Op 22-12-1856, Verkoop voor 4000 gulden. Willem Leendert v. Lieshout, X Erp 1810, Catharina Kerkhof, rentenier te Erp, aan Joh’s Antonie Koolen, boer te Erp, Huis te Erp, aan de Kerkstraat,  M 282, afgebroken rond 1960, stond aan de huidige Kruygenstraat, ( boerderij v.d. Boom ), Verder M 283, 160, 82, 85, 269, E 142, 436, D 712, 287, H 174, 175, 176, L  115, 116, 162, 167, 169,  de ½ in D 274,  I  360. A 693. Aangekomen deels uit nalatenschap Cath. Kerkhof, van haar ouders, Adriaan Kerkhof, X Antonetta v.d. Rijt. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 201, Op 29-12-1856, Deling tussen de kinderen: Peter v. Erp, X Erp 1811,  Joh’a Maria Biemans.   1. Joh’s v. Erp.  2. Antonie v. Erp.  3. Hendricus v.d. Biggelaar, X Erp 1852, Maria v. Erp.  4. Benedictus v. Berlo, X Joh’a v. Erp.  5. Jan v.d. Rijt, X Erp 1854,  Joh’a Maria v. Erp.    Lot 1,  aan Antonie v. Erp, huis, schuur enz, op de Morsehoef,  B 77, 83, 110, 111, 147,  148,  150, Nu in 2012, hier de huizen Morsehoef 13 . Verder B 151, 154, 376, 584, 578,  A 169,   Lot 2, aan Hendricus v.d. Biggelaar enz, Huis, enz, B 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 395,  410, 420, 531, 532, 539, 540,  C 68,  de ½ in C 191.  ( De percelen B 138, 139 en 140, aangekomen bij openbare verkoop op 29-3-1853 ).  Toebedeeld aan Benedictus v. Berlo, roerend goed.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 206, Op 30-12-1856, en  akte  9, Op 13-1-1857, Openbare verkoop  ten  herberge Antonie v.d. Berg.  Verkopers: 1. Lambertus v.d. Crommenakker, X  Petronella Peters, te Boekel,  2. Petronella v.d. Putten, Wed. Joh’s v.d. Crommenakker,  te Erp,  Aangekomen van ouders, Dirk Peters, X Erp 1797,  Antonetta v. Roosmalen.  Verkoop van huis op Heuvelberg, F 38,  Nu in 2012, hier de huizen, Heuvelberg 12-14 en 16.  Verder F 39, 81 en 82, Verder nog een huis in de kom,  M 188 en 189.  Nu in 2012, hier huis op den Uil.    Joh’s v.d. Crommenakker, X 1 Petronella Peters, met als kinderen: Joh’s, Maria, Peter, Antonie, Marianne en Martinus,  X2 Petronella v.d. Putten, met 3 onm. kinderen: Peter, Elisabeth en Wilhelmina.     Zie verder Akte 9 en 12, Op 13 en 22 -1-1857.  Kopie  aanwezig.

1857.                                                                                                                                                              Veghel. Akte 9, Op 13-1-1857,  Openbare verkoop.  Koop 1.  Huis op Heuvelberg, F 38, zie ook akte 206 in 1856.verder F 39, 81 en 82, aan Lourens v. Gerwen, voor 1100 gulden, verder nog vele losse percelen.    Zie ook akte 206, in 1856.      

Veghel. Akte 12, Op 22-1-1857, Verkoop voor 300 gulden. Marianne Goudsmits, zonder beroep, Wed. Hartog Klein, te Veghel, verkoopt huis aan de Brug, M 188 en 189, groot 2 roei en 90 ellen, Aan Joh’s Geert Beekmans, zonder beroep te Erp, Aangekomen tijdens haar huwelijk, met Hartog Klein op 3-8-1837. Zie ook akte 206, in 1856.

Veghel. Akte 14, Op 26-1-1857, Verkoop inboedel door Peter Vlemmix en andere verkopers, voor 386.10 gulden.

 Veghel. Akte 30 en 38, Op 16-2 en 23-2-1857, Openbare verkoop, door Peter Vlemmix, winkelier, als voogd over de onm. kinderen van Martinus v. Hurk, X 2 , Hendrina v.d. Burgt,  verkocht aan Antonie Lambertus v. Lieshout, Huis op  Keldonk,  K  656,  657,  In 1832, hier huis, K 354, Nu in 2012, hier de huizen, Antoniusstraat 3 en 5. Verdere I  22, voor 345 gulden.  Verkocht aan Joh’s Kemps, perceel K 555 voor 499 gulden. Aan Adriaan Lambert v.d. Boogaard, het perceel  K 425, ( het duifveldje ), voor 216 gulden. verder verkocht   I 22, bouwland .  Een kopie van deze akte is hier aanwezig

Veghel. Akte 34, Op 20-2-. 1857, Verkoop roerend goed, voor  244 gulden. door Petronella v.d. Putten, Wed. Joh’s v.d. Crommenakker, en andere verkopers.

Veghel. Akte 43 en 50, Op 26-2 en 5-3-1857, Openbare verkoop ten herberge van Antonie v.d. Berg. Verkopers:  1. Josephus Bouw.  2. Joh’s Bouw. 3. Joh’a Bouw. 4.  Dorothea Bouw,  5. Het  onm. kind. Willem, zoon  van Hendrik Bouw, X Antonetta v. Kessel. Verkoop van huis, op de Kraanmeer,  A 9, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Nu in 2012, hier boerderij, op Kraanmeer 10. Verder A 26, 129, 146, C 64, 65, 66, 135,  136,  Verkocht aan Hendricus v.d. Berg, ( Hermanus zoon ), voor zichzelf  en als . voor 7350 gulden. Verder nog verkocht perceel C 11, aan Dirk v.d. Elsen, voor 150 gulden.   Een kopie is  aanwezig.     

Uden. Akte 134, Op 4-4-1857, Hypotheek van 100 gulden. Cornelis Martinus Hendriks, smid te Erp, leent geld van Joseph Cornelis Meeuwese, koopman te ’s Bosch. Borg: Huis met beugelbaan te Erp, F 222, In 1832, hier een huis, F 177, Nu in 2012, hier het bedrijventerrein Molenakker. Verder F 223 en 224.

Uden. Akte 128, Op 7-4-1857, Herroeping Testament voor   Joh’s v.d. Rijt, op Boerdonk.

Veghel. Akte 60, Op 8-4-1857, Verkoop voor 600 gulden. Verkopers: 1. Aart v.d. Berg.  2. Joh’s v. Lieshout, X Anna v.d. Berg.  3. Antonie v.d. Berg.  4. Joh’a v.d. Berg, Wed. Geert v. Stiphout.  5. Geert v.d. Berg, metselaar. 6. Joh’s Vogels, als gemachtigde voor JenneMaria v.d. Berg, X Erp 1839, Piet Otten, in Noord Amerika. ( volmacht op 20-4-1850). Verkopen aan Benedictus v. Berlo, op Keldonk, Huis, erf, tuin en aangelag op Keldonk,  K 427, 428, 429, afgebroken in 1854, Verder K 430, 431, 432, samen 41 roei en 36 ellen. Huis zal worden afgebroken door verkopers, Ouders van Verkopers waren: Marte Aart v.d. Berg, X Erp 1798, Maria v. Velthoven. Deze mensen zijn verhuisd naar een huis aan de huidige Kampweg,  zij hadden dit huis gekocht van Joh’s Geert Beekmans, ( deze was in 1857 naar Erp verhuisd ). Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte  61, Op 8-4-1857, Verkoop voor 500 gulden. Dezelfde verkopers als in vorige akte, aan Aart v.d. Berg, 5/6 in bouwland, K 546 en 548, en de ½ in hooibeemd, I 884, ( den Els ).

Veghel. Akte 62 Op 9-4-1857, Verkoop voor 600 gulden. Willem Tielemans, vader en voogd over zijn onm. kinderen, Hendricus, Huiberdina, Lambertus, Martinus, Maria en Anna, geboren uit Cath. v. Stiphout, een perceel bouwland, E  341.

Veghel, akte  63, Op 9-4-1857, Verkoop voor 750 gulden. Christina Bouw, aan Josephus, Joh’s, Joh’a en Dorothea Bouw, de onverdeelde ½ in beemden, C 65 en 66, in de Hooge Gooren.

Veghel. Akte  69, Op 24-4-1857, Deling tussen de kinderen van Joh’s v.d. Aa,  + Erp 30-7-1851,  X Erp 1800, Geertrui v.d. Heuvel, + Erp 13-10-1837,   en zuster  Joh’a v.d. Aa, + Erp 1856, en koopakte op 18-8-1854.    Deelgenoten:  1. Martinus v.d. Aa,  2. Maria v.d. Aa.  3. Geert v.d. Aa.  4. Jan v.d. Aa.    Lot 1, aan Martinus v.d. Aa,  de percelen B 201, en deel van B 215, verder de ½ in A 198 en de ½ in E 391.  Lot 2. Aan Maria v.d. Aa,  de percelen:  D 382, 383, 384 en 385, 2/3 in B 215, ¼ in C 34.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.  Lot 3, aan Geert v.d. Aa,  Huis op M 398, in de Kerkstraat, 5 roei in het geheel, uitgenomen aan zuidzijde scheidsmuur, de ½ in M 297, en M 396.  Verder A 152, nieuw erf, en A 190, nieuw erf.  Lot 4, aan Jan v.d. Aa, huis, vastgebouwd aan het huis in lot 3, M 399, 2 roei en 30 ellen, scheidende op scheidsmuur. Verder de percelen: L 160, B 604, I 368. Dit huis in de sektie M, heb ik nog niet thuis kunnen brengen.

Veghel. Akte 75, Op 15-5-1857, Deling tussen de kinderen van Gerardus v.d. Biggelaar, X Erp 1810, Antonetta Claassen.  1. Antonie v.d. Tillaar, X Anna Maria v.d. Biggelaar.  2. Elisabeth v.d. Biggelaar, jonge dchter.  3. Geertruida v.d. Biggelaar jonge dochter. 4. Martinus v.d. Biggelaar, boer.  5. Joh’s v.d. Biggelaar, boereknecht te Uden.  6. Lambertus Geert v. Stiphout, boer, X Wilhelmina v.d. Biggelaar.  Aan Antonie v.d. Tillaart enz, de percelen: B 522 en 523,  de ½ in B 521.   Aan Elisabeth, grond,  Aan Geertrui, grond,  Aan Martinus v.d. Biggelaar,  huis op de Morse hoef, B 207 , Nu in 2012, hier ongeveer, huis, Oud veld 6. Verder B 208 .  Aan Joh’s , de percelen, A 201, ( aangekomen van de gemeente Verder, A 229,  Aan v. Stiphout,  de percelen, B 501, nrd zijde, B 521,  de ½ van nieuw erf A 206.

Veghel. Akte 81, Op 29-5-1857, Verkoop voor 110 gulden. Margo v.d. Velden, Hendr’s v. Hoof, X Geertrui v.d. Velden,  Peter v.d. Tillaar, X Ardina v.d. Velden, Theodorus v.d. Steen, X Barbara v.d. Velden, Joh’s v.d. Steen, X Joh’a v.d. Velden,  Lamberdina v.d. Velden, Joh’a Maria en Lambertus v.d. Velden  Aan  Joh’s Versteegden, een perceel bouwland, G 122.

Veghel. Akte 95, Op 2-7-1857,  Hypotheek van 150 gulden. Lambertus Geert v. Stiphout, leent geld van Geertrui v.d. Biggelaar.

Veghel. Akte 102, Op 10-7-1857, Testament voor Elisabeth v.d. Biggelaar, Aan Geertrui v.d. Biggelaar, geb. op 29-6-1851, haar natuurlijke dochter. Elisabeth erkent dit bij deze.

Veghel. Akte 106 en 117, Op 13-7 en 20-7-1857, Openbare verkoop in de herberg van Adriaan Verhuyzen, in de Kerkstraat. Verkoper: Leonardus Fleskens, verwer en glazenmaker te Erp, Wedn. van Hendrina v. Geldrop, en later X Erp 1845, Adriana  v. Deursen,  en zijn kinderen.  Huis te Erp, M 336, In 1837, gebouwd op perceel, in 1832, M 299 ??.  Verder M 394 en 395, samen 4 roei en 80 ellen, verkocht aan Martinus Dreessen, kleermaker te Erp, Aangekomen als den grond bij koop in 1e huwelijk, op 28-10-1834. Verkocht voor 1120 gulden. Zie ook akte 157, in 1858. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Veghel. Akte 112, Op 15-7-1857, Verkoop voor 50 gulden.  Door: 1. Joh’a Beekmans, X Erp 1822, Wed. Jan v.d. Burgt,  2 Nicolaas  v. Lieshout, X Erp 1850, Joh’a v.d. Burgt,  3. Martinus Smits, X Maria v.d. Burgt, allen te Erp, verkopen 5/6 in huis, op Keldonk, K 487, afgebroken in 1907.Verder K  488,  aan Geert Jan v.d. Burgt. Aangekomen bij koop 24 jaar geleden.

Veghel. Akte 113, Op 16-7-1857, De kinderen van wijlen Hendricus Bouw, verpachten veldvruchten.

Uden. Akte 208, Op 22-7-1857, Verkoop van schaar te velde, door Peter Zegers te Erp.

Veghel. Akte 128 en 129, Op 17-9-1857, Testamenten voor Peter Geert v. Stiphout,  X Erp 1854,  en zijn vrouw, Joh’a Beekmans,  Aan elkaar.

Veghel. Akte 131, Op 24-9-1857, Verkoop voor 60 gulden. Geert Jan v.d. Burgt, op Keldonk, dagloner verkoopt aan Nicolaas v. Lieshout, arb.  te Erp,  Huisje op Keldonk, K 487 en 488, Aangekomen bij koop , akte 112, op 15-7- 1857.

Uden, Akte 258, Op 30-9-1857, Verkoop . Martinus Dreessen, kleermaker te Erp, verkoopt aan Antoon Veghel, bouwland, B 91.

Veghel. Akte 141 en 142, Op 16-10-1857, Testamenten voor Antonie Brugmans, X Erp 1832, en zijn vrouw, Elisabeth v.d. Tillaart, op Keldonk, Aan elkaar.

Veghel. Akte 145 en 146, Op 23-10-1857, Testamenten voor Martinus Kerkhof , en zijn broer, Joh’s Kerkhof. Aan elkaar.

Veghel. Akte 147, Op 29-10-1857, Verkoop voor 700 gulden. Hendricus, ( Hermanus zoon ) v.d. Berg, aan Hendricus v. Berlo, de percelen, K 217, 224 en 225,  aangekomen van ouders.

Veghel. Akte 152, Op 5-11-1857, Verkoop roerend goed voor 41.10 gulden. door Hendricus Jonkers, te Gemert, en Geert Jan v.d, Burgt, te Erp, verkopen roerend goed.

Veghel. Akte 153, Op 6-11-1857, Verkoop voor 200 gulden. Hendricus v.d. Berg, ( Hermanus zoon ), aan Peter Klaassen , perceel K 250.

Veghel. Akte 154, Op 9-11-1857, Verkoop voor 200 gulden, Adriaan Geert v.d. Wijngaard, timmerman te Erp, aan Joh’a Maria v.d. Berg, zonder beroep, te Erp, Huisje tuin, aan de Kerkstraat, M 390, 392 en 393, 290 en 291, groot 4 roei en 20 ellen, aangekomen bij koop van Ardina v. Hoof, op 3-1-1846, Aan dit huisje een kamertje plus 1/3 van de tuin.  Gebouwd op perceel M 240. Een kopie is aanwezig.

Veghel. Akte 164, Op 26-11-1857, Testament voor Theodora Maria Tielemans, Wed. Joh’s Coolen, Aan  Petronella Kweens, Wed. Cornelis Coolen, Aan de 2 kinderen van Lucas Coolen, Lucas en Jennemaria, Aan de kinderen Anna Coolen, X Joh’s Ancems, enige erfgenaam is nicht Maria Rooyakkers, X Joh’s Wilbers.

Veghel. Akte 165, Op 26-11-1857, Verkoop voor 150 gulden. Lourens Lankers, ook genaamt v.d. Broek, linnewever op Keldonk, Aan Martinus Smits, bouwland, I  392 en 393, Aangekomen onverdeelde ½ van Martinus v. Mierlo, en Hendricus Ansems, De andere ½ uit nalatenschap van moeder Anna Maria Coolen. In leven X Joh’s Ansems.

Uden. Akte 327, Op 15-12-1857, Verkoop Arnoldus Bouw, te Uden, cafe in Uden, “ het Fortuin “.

Veghel. Akte 189 en 190, Op 24-12-1857, Testamenten voor Adriaan v.d. Boogaard, X Erp 1855, en zijn vrouw, Maria v. Berlo. Aan elkaar.

1858.                                                                                                                                                                     Veghel. Akte  15, Op 22-1-1858, Deling tussen de kinderen van Lourens v.d. Tillaar, + Veghel 1-2-1842,  X Erp 1798, Maria v. Lankveld, + Erp 1-6-1851.  Er werd gedeeld in de herberg van Willem v.d. Biggelaar. Deelgenoten: 1. Peter.  2. Geert.  3. Antonie.  4. Lamberdina.  5. Christiaan v.d. Velden, X Erp 1842, Elisabeth v.d. Tillaar.  6. Jan v.d. Tillaar te Uden.  7. Anna Maria Kemps, ongehuwd, dochter van Joh’s Kemps,  X Erp 1832, en Maria v.d. Tillaar.   Lot 1, aan Peter, Huis enz. in den Hoek,  E 158, 159, 175, 176, 177, Nu in 2012, hier ongeveer boerderij, Hoek 9.Verder E 178, 179, 180, 183, 301, 221, 415,  en de 1/2 van E 400, en nog meer percelen . Lot 2, aan Geert, grond in den Hoek, E 193, 438, en de ½ van E 400.  Lot 3, Antonie, geld.  Lot 4, Lamberdina, L 288, ‘ het lang veld’. Lot 5, aan Christiaan v.d. Velden, enz. geld.  Lot 6, aan Jan v.d. Tillaar, geld.  Lot 7, aan Anna Maria Kemps, geld.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.   Zie ook akte 96, in 1827.

Veghel. Akte 35, Op 25-2-1858, Testament voor Willem Ketelaars, te Erp, Aan broer, Lambertus Ketelaars, en aan Jan v.d. Weydeven algeheel erfgenaam.

Uden. Akte 23, Op 26-1-1858, Hypotheek van 700 gulden. Martinus Dreessen, kleermaker, en Theodorus Richters, te Uden, lenen geld van Hendricus Willem v. Lent, te Uden, Borg: 2 huizen te Erp, M 336, 394, en 395, samen 4 roei en 20 ellen. En Theodorus Richters, huis te Uden.

Veghel. Akte 39, Op 4-3-1858, Deling tussen de kinderen, Hendricus v. Haandel, + Erp  5-6-1853,  X Erp 1820, Joh’a v.d. Biggelaar, + Erp 27-1-1838.  Deelgenoten: 1. Gerardus v. Haandel, X Erp 1851, boer te Erp, Wedn. van Jacoba Delisse, + Erp 10-6-1856.  En hun 2 onm. kinderen Geertruida en Hendricus.   2. Adriaan v. Haandel. Boer te Erp.  Lot 1, aan Gerardus v. Haandel enz.  Huis op den Dijk, M 114, 115, Nu in 2012, hier woonboerderij, Vlaandershof 3. Verder M 116, 123, 44, 45, 46, 55, 5, 446, D 232, 542,  B 214, de ½ in M 86, D 536, 537, deel van L 53 en 54. Toebedeeld aan Adriaan v. Haandel, losse percelen: L 40-43, 54, 55, 53, 539, 413, 417,  D 540,  De 1/2 in M 86, deel in D 536 en 537.

Uden. Akte 83, Op 11-3-1858, Verkoop . Joh’s Smits, timmermansgezel, te Erp, Aan Antonie Martens, arb. te Erp, bouwvallig huisje, aan den Dijk, L 396 en 397, groot 6 roei en 40 ellen, aangekomen onderhands op 30-4-1854. Werd in 1841, gebouwd op perceel L 90, afgebroken in 18..  .

Veghel. Akte 51, Op 19-3-1858, Testament voor Hendricus Crooymans te Erp.

Veghel. Akte 71 en 76, Op 20-4 en 27-4-1858, Openbare verkoop . Verkopers:  1. Martinus v. Sinten,  2. Joh’a v.Sinten.  3. Antonie v. Sinten. 4. Francina v. Sinten, X Lambertus Rijkers, en hun onm. kinderen, Nicolaas en Cornelis, te Erp.  5. Willem Waals, X Erp 1852, Joh’a Maria v. Sinten, dijkwachter te Erp. 6. Joh’s v. Sinten, dienstknecht te Erp. 7. Joh’a v. Sinten, dienstmeid te Erp. 8. Joh’a v.d. Eynden, Wed. Hendrik v. Sinten, en hun onm. kinderen , Cornelia en Joh’s.  9. Martinus v. Sinten, dienstknecht te  Dinther.  10. Leendert v.d. Eynden.  Verkocht aan: Adriaan Rovers, te St. Oedenrode, Huis, erf, enz aan den Boerdonksen Dijk,  I  530, 531, afgebroken in 1927. Verder I  535, 525, en deel van 538,  verder deel van G 378, G 419, 481, voor 1290 gulden. Verkocht aan : Joh’s v. Sinten : de percelen : de ½ van G 481.

Veghel. Akte 78 en 79, Op 3-5-1858, Testamenten voor Antonie v.d. Brand, en zijn vrouw, Petronella v. Gerwen. Aan elkaar.

Veghel. Akte 86, Op 4-6-1858, Verhuur voor 5 jaar.   Wilbert Kerkhof, aan Hendricus v. Eerdt te Erp. Boerderij in den Hoek, voor 156 gulden per jaar, 5 bunder en 82 roei.  E  20, 195, 196, 201, 280, 281, 328, 342, Nu in 2012, hier ongeveer  boerderij, Kempkesweg 9. Verder E 343, 344, 103, 135, 481, 202 en 413.

Uden. Akte 157, in 1858, Verkoop voor 1120 gulden.  Martinus Dreessen, kleermaker te Erp, aan Mathijs v. Kessel, boer te Boekel, 2 huizen te Erp,  M 336, 394 en 395, Aangekomen op 20-7-1857. ( Veghel. Akte 106 en 117. Stond aan de Kerkstraat. Gebouwd in 1837, op perceel M 299.

Veghel. Akte 116, Op 31-7-1858, Huwelijkse voorwaarden Jan Cornelis v. Oldenbarneveld te Veghel. 

Uden. Akte 219, Op 7-8-1858, Hypotheek  voor 2 huizen in Erp.

 Veghel. Akte 137, Op 7-9-1858, Verkoop voor 110 gulden. Joh’s v. Sinten, diensknecht te Erp, aan Adriaan Rovers te Erp, de ½ in perceel G 481, aan den Boerdonksen Dijk, Aangekomen op ( Akte 71 en 76, op 27-4-1858 ).

Veghel. Akte 138, Op 7-9-1858, Verkoop voor 195 gulden. Adriaan Rovers, thans te Erp wonend,  Aan Joh’a v.d. Eynden, X Erp 1837, Wed. Hendrik v. Sinten, perceel  G 482. Aangekomen zie akte 71v en 76, op 27-4-1858.

1859.                                                                                                                                        Erp. Akte 2, Op 18-1-1859, Verkoop. Willem Ramaer, fabrikant te Helmond, verkoopt schaarhout, voor 146.75 gulden.

Erp. Akte 4, Op 20-1-1859, Verkoop. Hendrica v.d. Werk, rentenierster te Erp, verkoopt  hout op stam,  voor 228.75 gulden.

Erp. Akte 6, Op 31-1-1859, Verkoop. Catharina Scheepers, X Erp 1825,  Wed. Joh’s v.d. Hurk, Joh’s Welten, Lambertus v.d. Hurk, boeren op Keldonk, en Jan v.d. Velden, boer te Gemert, verkopen roerende goederen, voor 431.10 gulden.

Erp. Akte 7, Op 1-2-1859, Deling tussen de kinderen van Huybert Adriaan Qweens, X Erp  30-1-1803, Catharina Kuypers. Deelgenoten:   1. Antonetta Kweens, X Erp 14-5-1825, Cornelis Koolen.  2. Adriaan Kweens, dagloner te St. Oedenrode.  3. Antonie Kweens, dagloner te Keeken, in Pruisen. Er zijn volmachten voor Adriaan en Antonie, namens deze treed op Hendricus v.d. Warenberg, veldwachter te Erp.  Toebedeeld aan Antonetta Kweens, enz, I  23, 695, 696, 697, 699, 700, 703, afgebroken in 1844. Verder I   704, 705, 613, 775, 777, samen 1.8542 ha voor 600 gulden. De andere 2 deelgenoten krijgen geld.

Erp. Akte 13, Op 11-2-1859, Verkoop. Willem v.d. Tillaar en Jan v.d. Aa, verkopen hout op stam op de Bolst, voor 51.95 gulden.

Erp. Akte 14, Op 22-2-1859, Verkoop. Leendert, Antonie, Maria, en Mechelina Leenders, verkopen roerende goederen, voor 325.30 gulden.

Erp. Akte 16, Op 23-2-1859, Verkoop voor 200  gulden. Verkopers:  1. Adriaan v. Lankveld.  2. Mechelina v. Lankveld, X Martinus Ketelaars.  3. Arnoldus, v. Lankveld.  4. Leendert v. Lankveld.  5, Helena v. Lankveld, X Peter Joh’s Donkers.  6. Jan v. Oort, X  Joh’a v. Lankveld.  7. Geertruida v. Lankveld.  8. Joh’s v. Lankveld.  9. Maria v. Lankveld, Wed. Hendrik Lucasse. Allen te Boekel,  verkopen een perceel bouwland, D 359, aan Joh’s en Geertruida Bouw te Veghel, Joh’s v.d. Boogaard te Boekel, Chrictiaan Bouw, te Boekel, verder Arnoldus, Martinus, Jan, Joh’s de jongste, Petronella, Gerardus, Joh’a , Lambertus, Jacobus en Martina Bouw, allen te Erp.

Erp. Akte 17, Op 23-2-1859, Deling tussen de kinderen van Willem Leenders, + Erp 13-2-1858,    X Erp 18-5-1800, Geertruida v. Lankveld.  Deelgenoten :  1. Leendert.  2. Antonie. Adriana. 4. Mechelina.  5. Maria.  6. Ida de Louw, jonge dochter, van Isaak de Louw, X Erp 1835,  Margo Leenders,  allen te Erp.  Totaal te verdelen: 21000 gulden.  Lot 1. Aan Leendert Leenders, huis op het Looyeind, aan de Veluwe, D 151, Nu in 2012, hier ongeveer, huis Rijkerbeek 3. Verder D 152, 153, 154, 155, 169, 574, 475, 505, 691, samen 3.7064 ha.  Verder hooiland, L 188, 1/3 in D 529,   Lot 2. Aan Antonie Leenders, bouwland, D 459. Lot 3, aan Adriana, Meghelina en Maria, geld.  Lot 4. Aan Ida de Louw, enz. weiland, D 470, 471, en 472,  verder weiland, D 506.  Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 18, 19 en 20, Op 23-2-1859, Testamenten voor Maria, Mechelina en Adriana Leenders,  aan elkaar.

Erp. Akte 21, Op 24-2-1859, Verkoop. Lambertus v.d. Hurk, Joh’s Welten, Willem Scheepers, boeren te Erp, verkopen, roerend goed, voor 354.25 gulden.

Erp. Akte 22, Op 1-3-1859, Testament voor Martinus v.d. Heuvel, te Erp, winkelier, X Erp 1859, aan Elisabeth Donkers, zijn huisvrouw.

Erp. Akte 25, Op 4-3-1859, Hypotheek van 2000 gulden. Leendert Leenders, boer op het Looyeind, leent geld van Jan v.d. Broek, bakker te Gemert. Borg is: zijn op 23-2-1859 verkregen bezit. ( Deling, Erp. akte 17 ).

Erp. Akte 26, Op 9-3-1859, Openbare verkoop door de kinderen van Jan v.d. Hurk, X Erp 16-2-1800, Wilhelmina v.d. Bosch.  Verkopers:  1. Lambertus v.d. Hurk,  2. Francina v.d. Hurk, X Joh’s Welten.  3. Dina v.d. Hurk, X Willem Scheepers,  4. Lambertus v.d. Hurk, als gemachtigde voor Antonie v.d. Hurk, de jongste, broeder in het klooster te Helden ( L ). 5. Joh’s v.d. Velden, als voogd over de nog onm. kinderen v.d. Hurk: Margo, Joh’s, Hendricus, Willemijna, Willem en Maria.   Koop 1, bouwland, K 448, aan Joh’s Kemps, voor 865 guden. Koop 2. Perceel D 661, in het Aabroek, aan Christiaan v.Lankveld, voor 165 gulden. Koop 3, Perceel H 67, aan Leendert v.d. Aa, voor 40 gulden. (  Zie ook Veghel, akte 150 in 1853 )

Erp. Akte 27, Op 10-3-1859, Hypotheek van 600 gulden. Antonie v. Roosmalen, leent geld  van Maria, Mechelina en Adriana Leenders, Borg: Huis, D 156, 192, 193, 194, 238, 244, 245, 246, Nu in 2012, hier ongeveer boerderij, Rijkerbeek 4. Verder D  473, 476, 481, 495, 514, 533, samen 3.2530 ha.

Erp. Akte 28, Op 15-3-1859, Verkoop.  Jacobus, Peter, Lourens, en Joh’a Dekkers, verkopen roerende goederen, voor 192.25 gulden.

Erp. Akte 31, Op 15-3-1859, Verklaring door Hendrik v.d. Warenburg, veldwachter  en Adriaan  v.d. Wijngaard,  beiden te Erp over wie erfgenaam is van Joh’s Constantinus Wolfgangers Boudier,  Deze akte is niet aanwezig in het archief.

Erp. Akte 36, Op 18-3-1859, Verkoop. Lambertus v.d. Hurk,  Joh’s, en Jan v.d. Velden, allen boeren te Erp, en Jan Scheepers, boer te Gemert, verkopen hout op stam, voor 89.85 gulden.

Erp. Akte 38, Op 22-3-1859, Verkoop. Peternel v. Berkel, X Erp 1838, Wed. Jacobus Hendriks, boerin te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 205.85 gulden.

Erp. Akte 40, Op .. 1859, Hypotheek van 1200 gulden. Arnoldus Martinus Welten leent geld van Peter v.d. Berg, te Boekel. Borg: huis te Beek en Donk, op Donkersvoort.

Erp. Akte 44, Op 8-4-1859, Deling tussen de 2 kinderen van Hendrik v.d. Steen, + Erp 23-6-1851, X Erp 17-9-1809, Maria v.d. Velden, + Erp 24-4-1815.  1, Aan Theodorus v.d. Steen toebedeeld, een huis enz op de Bolst,  B 3, 4, 259, 260, 269, 270, 271, 272,  dit huis is afgebroken, stond aan de zuidzijde  van de huidige Bosstraat.  Verder B 273, 274, 275,  302, 305, 327, verder  A 89, 90, 159, 196,  L 350,  D 673. Toebedeeld aan Joh’s v.d. Steen, huis op den Dijk, L 136, 176, 235, 250, 311, 312, 317, 318, dit huis is afgebroken ten behoeve. aanleg ruilverkavelingsweg in 19. ..Verder  L 319, 320, 321, 322, 327, 328, 329, 331, 333, samen 5.35 ha. Verder  L 319, 320, 321, 322, 327, 328, 329, 331, 333, samen 5.35 ha.   Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 45, Op 9-4-1859, Hypotheek van 70 gulden. Pieter Hanegraaf, winkelier te Erp, leent geld van Hendricus Josephus Kleintjes, koopman te ’s Bosch. Borg: Huis, M 305, 306, 378 en 379, groot 26 roei en 45 ellen. In 1832, hier een huis op M 40, Nu in 2012, hier huis Kerkstraat 48 en 50.

Erp. Akte 50, Op 4-5-1859, Testament voor Maria v.d. Elsen, Aan vader Mathijs v.d. Elsen.

Erp. Akte 52, Op 13-5-1859, Testament voor Willem v.d. Boogaard, Aan zijn dochter: Joh’a bij mij inwonend, X Erp 1852,  huisvrouw van Antonie Lambert v. Lieshout, 300 gulden, verder vruchtgebruik van K 656 en 657. Verder aan andere dochter, Maria, X Erp 1845, Christiaan Bouw, op haar aandeel 75 gulden te korten.

Erp. Akte  54, Op 30-5-1859, Verkoop voor 900 gulden. Hendrina v.d. Berg, en haaren man, Hendricus v.d. Berg, verkoopt aan Antonie Leenders: de percelen : D 485, 486, 487, 488, 489, 491, 493.  En aan Jan Dekkers: de percelen : D 461, 462, 104, 105, 106, 698 en 711.

Erp. Akte 58, Op 10-6-1859, Deling tussen de kinderen: Philip Dekkers, X Erp 1815,  Joh’a Maria v. Haandel.  Deelgenoten:  1. Peter.  2. Jan.  3. Lambertus.  4. Joh’a.     Lot 1,   aan Peter, de  percelen:   D  173, 463, 464, 465, 466, 468, 469,  C 190.    Lot 2,  aan Jan, de percelen: D 183 en 266.  Lot , aan Lambert, huis, op het Looyeind, D 131, 136, 137, 138, Nu in 2012, hier boerderij, Looyeind  28. Verder D 139, 135, 130, 699, 700.  Lot 4,  aan Joh’a, de percelen:  D 77, 78, 79, 534, 535, 189.

Erp. Akte 60, Op 21-6-1859, Verpachting. Willem Ramaer, fabrikant te Helmond, Michiel Strang, sluiswachter, op Keldonk, Egidius Boerdonk, molenaar te Erp, verpachten gras, voor 512.25 gulden.

Erp. Akte 62, Op 24-6-1859, Verpachting. Cornelis de Loecker, rentenier te Vught, verpacht gras te velde, voor 378 gulden.

Erp. Akte 64, Op 7-7-1859,  Verpachting. Hendrik Willem v. Grasveld, ontvanger der Domijnen, wonend te ’s Bosch, verpacht tienden te Erp en Boekel, voor 4956.50 gulden.

Erp. Akte 65, Op 8-7-1859, Verkoop voor … Martinus Dreessen, winkelier te Uden, ( woonde eerst te Erp ), gemachtigd door :  1. Theodorus Richters, kleermaker te Uden. 2. Maria Richters, X Hermanus Ellemans, winkelier te Ravenstein.  3. Catharina Richters, X Marcellis v. Runstraat, schipper te Grave.  4. Gerards Richters, kleermaker te Deurzen.  5. Peter Richters, kleermaker te Dennenburg.  6. Maria Richters, dienstmeid te Uden.  7. Maria Richters, zonder beroep te Uden. 8. Wilhelmina Richters, X ij   Martinus Dreessen, te Uden. Verkopen aan Hendrik Crooymans, den blooten eigendom van een huisplaats, en tuin aan de Brug, M 63 Nu in 2012, hier huis Brugstraat 10-12 en 14. Verder M 69, de koper is het vruchtgebruik aangekomen bij testament van Joh’a Maria Richters, verleden voor notaris Wooldringh  te Erp op 27-5-1837.

Erp. Akte 66, Op 12-7-1859, Verkoop voor 400 gulden. Joh’s v.d. Biggelaar, koopman te ’s Bosch, aan Gerardus v. Haandel, weiland, L 296, 297, 298, aangekomen bij erfenis van zijn ouders.

Erp. Akte 73, Op 19-7-1859, Verkoop voor 150 gulden. Joh’s Hendriks enz. aan Arnoldus Hendriks, de ½ in huis te Erp, D 97, 754, is afgepaald.

Erp. Akte 68 en 74, Op 12-7 en 19-7-1859, Openbare verkoop. door: Joh’s Delissen, zonder beroep.  Gerardus Delissen, boer.  Wilhelmina Delissen, dienstmeid,  Joh’s Delissen, als voogd over de onm. broers en zussen, met name : Hendricus, Johanna, Adriana en Wilhelmina. En ten overstaan van Adriaan Delissen, toeziend voogd. Een huis enz. in den Hoek, E 125, 126, 127, 128, 129, samen 2 bunder. ( Dit huis is afgebroken in 1862).   Verkocht aan Hendricus Kerkhof. Werd opgehouden  Verder de percelen: B 250, aan Adriaan v. Haandel.  B 379, aan Gijsbert Linders, B 382, aan Hendricus v.d. Biggelaar.  L 149, aan Gerardus v.d. Aa.  L 254, aan Martinus G. Klaassen.  L 367 en 368, aan Adriaan Delissen. L 430 aan Peter v. Lankveld.  K 316, aan L. v.d. Hurk.  I 369, aan M.A. Tielemans,  I  21, het 16 e . part aan Joh’s Peter Biemans. K 660, aan Lambert v.d. Boogaard. Onverdeeld  F 212, aan Joh’s Delissen Totale opbrengst is 3438 gulden. Zie ook akte 121 in 1859, en akte  3, in 1860.

Erp. Akte 72, Op 15-7-1859, Verpachting. Joh’s v.d. Hurk, Joh’s Welten, en Wouter Oppers, boeren op Keldonk, verpachten te velde staande granen, voor 282.50 gulden.

Erp. Akte 78, Op 29-7-1859, Deling kinderen : Jan Heykants, X Erp 1824, Theodora v. Gemert. 1. Joh’a Heykants, boerin.  2. Thedora Heykants, dienstmeid. 3. Adriaan Heykants, arbeider. 4. Joh’a Maria Heykants, ongehuwd, meerderjarig, 5. Willem Smits, te Boekel, X Joh’a Maria Heykants. Aan Joh’a Heykants bouwland, F 266.  Aan Theodora Heykants, de percelen E 25, en I  155..  Aan Adriaan Heykants, en Joh’a Maria Heykants, X Smits geld.

Erp. Akte 79 Op 5-8-1859, Verkoop voor 40 gulden. Verkopers: Daniel en Pieter  v.d. Burgt,  Lambertus v.d. Donk, te Nistelrode, Maria Vogels, Wed. Adriaan Ebben. Antonie Ebben, Gerardus Doedee, aangekomen van ouders. Verkoop aan Jan Ebben, arb. te Erp, 2 huisplaatsen met daarop staand huisje, in  den Hoek, E 169, 170, beiden afgebroken in 1860 en 1867. Verder E 484 , 407 groot 6 roei en 74 ellen. Kopie van deze akte is hier aanwezig. 

Erp. Akte 80, Op 6-8-1859, Verpachting. Antonie v. Lieshout, timmerman, en Christiaan Bouw, boer, beiden op Keldonk, verpachten granen te velde, voor 18.70 gulden.

Erp. Akte 81, Op .. 1859, Verklaring door Hendrik v.d. Warenburg, veldwachter, en Adrianus Rudolphus Kraayenhof beide te Erp, over de erfgenamen van Joh’s Constantinus Boudier. Deze akte is niet aanwezig in het archief.

Erp. Akte 83, Op .. 1859, Consent over Boudier. Toestemming tot huwelijk in  Oost- Indie.

Erp. Akte 84 en 87, Op 18-8 en 25-8-1859, Openbare verkoop. ten herberge van Jan v.d. Wijngaard. Martinus v.d. Heuvel, winkelier te Erp, verkoopt een huis enz. M 29. 30, Nu in 2012, hier huis, Kerkstraat 20 en 22, Verder M 31, en 130, aan Adriaan v.d. Boogaard, boer  en Leonardus Donkers, schoenmaker, voor 1350 gulden.  Een kopie is hier aanwezig.

Uden. Akte  246 en 247, Op 22-9-1859,  Testamenten  voor Adriaan Ketelaars, en zijn vrouw, X Erp 1840,  Lamberdina v.d. Berg, op de Kraanmeer, aan de kinderen van Nicolaas Bouw, X Hendrina v.d. Berg de ½. Aan de kinderen van Joh’s Ketelaars, X Lamberdina v.d. Tillaart. ¼.  Aan de kinderen van Joh’a Ketelaars, X Willem Verbruggen, ¼. Verder aan de pastoor 100 gulden, en aan de kerk ook 100 gulden. 

Erp. Akte 88, Op 2-9-1859, Verpachting, Willem Ramaer, fabrikant te Helmond, Egidius Boerdonk, molenaar te Erp, en Jan v.d. Weydeven, boer op Keldonk, verpachten nagras, voor 321.25 gulden.

Erp. Akte 91, Op 16-9-1859, Johan Franciscus Lambrechts gepensioneerd kapitein der infanterir van het leger in Oost Indie, wonend te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 56.55 gulden.

Erp. Akte  95, Op 17-10-1859, Testament voor Joh’a Heykants,  Alles aan Theodora Heykants. En aan pastoor 100 gulden.

Erp. Akte 101en 108,  Op 2-11 en 9-11-1859, Openbare verkoop  in de herberg van Antonie v.d. Berg. Verkoper: Hendricus v.d. Heyden, smidsgezel te Uden, verkoopt aan Lucas Delisse,  huis op het Langveld, L 380, 381, In 1832, hier huis, L 208, Nu in 2012, hier boerderij, Vogelenzang 5. Verder L 212, 213, 214, 215, 216, samen 2.7550 ha , verder de percelen: L 384, 382, 383, 204, 379 385.  Samen voor 4168 gulden, Verder aan Lucas v. Engeland, het perceel L 217, aan Lambert v. Lieshout, L 232, Aan Antonie v. Lieshout, L 456,  Een kopie van deze akte is hier aanwezig. Aangekomen not. Wooldring op 31-3-1854.

Erp. Akte 103 en 104, Op 4-11-1859, Testamenten voor Petrus Adrianus Wils, broodbakker te Erp, X Erp 1858, en zijn vrouw, Joh’a v. Haandel, aan elkaar.

Erp. Akte 107, Op 8-11-1859, Verkoop. Willem v.d. Berg, burgemeester te Erp, Willem v.d. Biggelaar, bierbrouwer, te Erp, en Cornelis v.d. Biggelaar, boer, allen te Erp, verkopen als leden van het gemeentebestuur te Erp, bomen, voor 684 gulden.

Erp. Akte 109, Op 9-11-1859, Openbare verkoop. door: Joh’s ( de vader) v. Lankveld, verder Joh’s, Jan, en Willem v. Lankveld te Erp, verkopen aan Adriaan Delisse, verder de losse percelen, L 304, 401,  I 742, samen voor 1245 gulden.

Erp. Akte 113, Op 25-11-1859, Verkoop. Adriaan Verhuyzen, herbergierte Erp, als gelaste van Louis Wollaart, particulier te Berlicum, verkoopt brandhout, voor 134.55 gulden.

Erp. Akte 114, Op 30-11-1859, Verkoop. Hendricus v, d. Heyden, smidsgezel te Uden, Pieter Wils, broodbakker te Erp, Adriaan Delissen, boer, Joh’s Delissen, particulier, en Gerardus Delissen boer allen te Erp, verkopen bomen in de Vogelenzang en op de Bolst, voor 350.10 gulden.

Erp. Akte 115, Op 30-11-1859, Openbare verkoop. door Jacobus Biemans, Christiaan Bouw, en Antonie Tielemans, allen te Erp, armmeesters te Erp, verhuren o.a, perceelen D 577 en 578, “ de oude huisplaats “, op de Veluwe.

Erp. Akte 119, Op 15-12-1859, Verkoop. Martinus en Sophia v. Berlo, boeren te Erp, verkopen roerend goed, voor 722.30 gulden.  

Erp. Akte 121, Op 22-12-1859, en akte 3, Op 5-1-1860, Openbare verkoop door Joh’s Delisse, en zijn broers en zussen. Alle kinderen van Willem Delisse,  X Erp 1820,  Joh’a Maria Goorts.  Koop 1, Huis in den Hoek, E 125, 126, 127, 128 en 129, groot 2. 0840 ha. ( Afgebroken rond 1862 ), Verkocht aan Joh’s Kerkhof, voor 3600 gulden. Zie ook akte 74, in 1859. Een kopie van deze akte is hier aanwezig.

Erp. Akte 122, OP 23-12-1859, Hypotheek van 1300 gulden. Martinus Biemans, en Hendrikus Koolen, lenen  geld van Joh’s v.d. Broek, te Gemert. Borg: Boerderij,  I  103, 377 en 378,  Nu in 2012, hier het huis, de Laren 2.  Verder I  601, 604, 679, 781, 71.

Erp. Akte 125, Op 29-12-1859, Verkoop mastenhout, door Franciscus Muselaars, gemeente ontvanger, voor 146.35 gulden.

Erp. Akte 126, Op 30-12-1859, Verkoop. Egidius Boerdonk, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 808.65 gulden.

Einde van de periode 1850 t/m 1859.