Ontdek wat we vergeten zijn!

We leven in een tijd waarin de media vol staan met berichten over crises. De corona-epidemie ontregelt al bijna twee jaar ons dagelijks leven en heeft invloed op ons humeur. De gevolgen van de opwarming van het klimaat maken de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen onzeker. Wateroverlast en windhozen kunnen hun leven gaan ontwrichten. Zal er nog wel een goede boterham te verdienen zijn in het boerenbedrijf? Kunnen we straks het gas nog wel betalen? In een crisistijd is het belangrijk terug te kijken. Om te beseffen dat ook onze voorouders tegenslagen te boven moesten komen.

 Iedereen die de geschiedenis van zijn of haar familie onderzoekt, weet dat. Je ontdekt, dat door het ontbreken van penicilline een blindedarmontsteking tot het midden van de vorige eeuw vaak een fatale afloop had. Dat beroepen verdwenen door de mechanisatie en automatisering. Dat na de Tweede Wereldoorlog de mensen er de schouders onder moesten zetten om het land weer op te bouwen. Ook dat door verkeerde keuzen de volgende generaties soms met een probleem zijn opgezadeld. Maar steeds was er weer de veerkracht in een gemeenschap om door te gaan. Wat dat betreft kan kennis van het verleden ons houvast geven in de huidige tijd.

 Maar dan moet je wel ontdekken wat we vergeten zijn! Niet alleen lezen over de geschiedenis van mondiale vraagstukken, maar ook de lokale verhalen over het verleden van Erp kennen. Bijvoorbeeld het verhaal over het ontstaan en de ondergang van het kranenbedrijf van Munsters waar veel oudere Erpenaren een vak leerden. Over de ruilverkaveling in de vorige eeuw die niet alleen het landschap veranderde, maar ook leidde tot het opheffen van kleine ‘duurzame’ boerenbedrijven en tegelijkertijd tot een grotere welvaart. De keerzijde van die ontwikkeling werd pas later zichtbaar.

 Wil je meer weten over de lokale verhalen en ontdekken wat we vergeten zijn, dan kunnen uitgaven van Heemkundekring Erthepe je daarbij helpen. Het boek ‘Munsters: van grofsmid tot kranenbouwer’ is nog steeds verkrijgbaar. Vorige maand verscheen een boek over de ‘Ruilverkaveling Veghel-Erp, 1947-1986’. Maar er zijn nog veel meer publicaties bij Heemkundekring Erthepe te koop. We noemen er nog een paar. ‘Erp van toen in woord en beeld’ van Antoon van den Boom (†) met foto’s en humoristische verhaaltjes over het dagelijks leven in het midden van de vorige eeuw. Het fraaie boek van Trees van Geffen ‘Erp. Kleine bedrijfjes, grote gezinnen, veel verhalen’ (waarvan nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar is). De geschiedenis van Keldonk leest u in het boek: ‘Van Keeldonck tot Keldonk, 1912-1987’; die van Erp in de heruitgave van het boek van A. Meuwese: ‘Erp. Gemeente en parochie ‘. Een mooi boekje met spreuken in het Erpse dialect is de uitgave ‘Witte gìj di òk?’.

 Kortom Erthepe heeft veel boeken om te ontdekken wat we vergeten zijn. De boeken zijn te koop tijdens openingstijden van de heemkamer in het Raadhuis (maandag- en donderdagvond van 20.00-22.00 uur en dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Of neem contact op met secretariaat@erthepe.nl. Misschien een idee en een houvast voor de decembermaand!

Tekening van Joop Schuurmans

Een spreuk uit het boekje ‘Witte gìj di òk? die wijst op de armoede vroeger in grote gezinnen (tekening Joop Schuurmans).

Het verhaal van de ruilverkaveling Veghel-Erp

Nieuwe uitgave Heemkundekring Erthepe eemkundekring Erthepe

Na de Tweede Wereldoorlog vonden er door de ruilverkaveling ingrijpende veranderingen plaats op het platteland. Het landschap ging bijna volledig op de schop om efficiënter te kunnen boeren en de agrarische productie te vergroten. Deze modernisering ging niet zonder slag of stoot en nam ruim 20 jaar in beslag. Tegenwoordig beseffen we steeds meer, dat de herinrichting van platteland ook schaduwzijden had.

Over de grootschalige ingreep in het buitengebied van Veghel en Erp na de oorlog gaat het boek ‘Ruilverkaveling Veghel-Erp,1947-1986’ van de hand van Frans Scheepers en Marius Strijbosch De publicatie verscheen begin oktober jl. en beschrijft de achtergronden en de gevolgen van de ruilverkaveling Veghel-Erp. Werd vlak na de oorlog een beroep gedaan op de boeren om meer voedsel te produceren, ook nu verwacht de politiek weer een grote bijdrage van het platteland om problemen op te lossen. Wat kunnen we leren van de geschiedenis van de ruilverkaveling nu we opnieuw voor een grote transitie op het platteland staan?

Ruilverkaveling Veghel-Erp

Het rijk geïllustreerde en lezenswaardige boek over de ruilverkaveling Veghel-Erp is te verkrijgen in het Raadhuis van Erp tijdens de openingstijden (maandag- en donderdagavond van 20.00-22.00 uur of dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur) en kost € 15, -. Leden van Heemkundekring Erthepe krijgen €2,50 korting. Voor vragen kunt u contact opnemen met secretariaat@erthepe.nl.

 

Onthulling in hondenweer

Vrijdagmiddag 22 oktober werd de aftrap gehouden van het project ‘Over en weer’. De aanwezigen zullen zich de onthulling van de grenspaal bij de Kerveheester aan de Lekerweg tussen Boerdonk en Beek en Donk nog lang herinneren. Terwijl de regen met bakken uit de lucht viel, trokken de wethouders van Laarbeek en Meierijstad de natte lakens van de grenspaal en het daarbij horende informatiebord. Voor filmbeelden van de onthulling verwijzen we naar elo.erthepe.nl!

Onthulling grenspaal Kerveheester

De onthulling van de grenspaal Kerveheester door wethouder Monika Slaets van Laarbeek en Harry van Rooijen van Meierijstad (foto Wim Kuijten)

In het grensgebied van de gemeenten Gemert, Laarbeek en Meierijstad worden grote infrastructurele projecten voorbereid: de reconstructie van de N279 en de aanleg van twee zonneparken. Plannen die schade toebrengen aan het landschap en de cultuurhistorie. Een voorbeeld daarvan is de voorgenomen sloop van het veerhuis in het buurtschap Ponteveer in Boerdonk. De woning van de veerman die bewoners van Boerdonk via een klein (voet)veer overzette naar de Boerdonkse Kampen ten westen van het kanaal, en in de loop van de tijd uitgroeide tot een bekend café-restaurant.

Tegelijkertijd is het Waterschap doende in het gebied projecten te realiseren om water langer vast te houden en te bergen en de ecologische verbindingszone langs de Aa en de Snelle Loop  te versterken. Voor de heemkundekringen van Beek en Donk, Erp en Gemert was dat de aanleiding om de koppen bij elkaar te steken en over de eigen grenzen te kijken. Ze ontwikkelden gezamenlijk het plan ‘Over en weer’. Een op het eerste gezicht een vreemde naam. De naam verwijst naar de vele contacten die de bewoners van Boerdonk, Gemert en Erp al eeuwen onderhouden. De bewoners van dit gebied staken en steken vrijwel dagelijks de grenzen over om te werken, familie te bezoeken of te recreëren: de gemeentegrenzen, de Aa en de Zuid-Willemsvaart. Zonder de verhalen en de geschiedenis van het gebied te kennen.

Grensgebied Boerdonk, Donk en Gemert

De gebieden in het grensgebied waar de heemkundekringen de cultuurhistorie zichtbaar willen maken.

De heemkundekringen hebben om de nadelige gevolgen van de infrastructurele projecten voor de cultuurhistorie te compenseren het plan ‘Over en weer’ ontwikkeld. De grenspaal in de Kerveheester en de tiendpaal zijn ondertussen gerealiseerd. We noemen een paar grepen uit de vele plannen die nog op stapel staan. Bij het buurtschap Ponteveer een ‘kijkvenster’ aan de Laarbeekse kant en een kunstwerk dat herinnert aan het veerhuis, aan de Boerdonkse zijde. Een nieuw ommetje vanaf de Boerdonksedijk via het schouwpad langs de Boerdonkse Aa naar Kerveheester en het centrum van Boerdonk. Een toepasselijke naam voor dat ommetje zou het ‘Knillispad’ kunnen zijn, genoemd naar de H. Cornelius. Deze paus-martelaar en beschermer van het hoornvee werd en wordt in Boerdonk tot op de dag van vandaag vereerd. Een ander plan uit ‘Over en weer’ is de reconstructie van een steenoven of veldoven aan de Coxsebaan. Daar werd vroeger leem gewonnen om stenen te bakken voor de bouw van boerderijen in de omgeving. Aan de Gemertse kant wil de stuurgroep een tuinkoepel of theehuis herstellen dat daar in het begin van de 19e eeuw stond. Dat gebouwtje kan de ‘toegangspoort’ worden tot het gebied Leek en de Blauwe poort. Tot zover een greep uit de dertien plannen van het project ‘Over en weer’.

Ponteveer Boerdonk

Een blik door het  ‘kijkvenster’ bij het kanaal zou dit historische beeld kunnen opleveren.

‘Verbinden’ is het sleutelwoord bij het project ‘Over en weer’. De betrokken heemkundekringen beseffen dat samenwerking nodig is, als je de cultuurhistorie en de beeldkwaliteit in het grensgebied tussen de drie gemeenten wilt versterken. Samenwerking met de bewoners, gemeenten, het Waterschap en de natuurorganisaties. De erfgoedorganisaties weten dat het een hele puzzel zal zijn diverse belangen met elkaar te verenigen. Maar dat het een proces is, dat de moeite waard, omdat de bundeling van krachten kan leiden tot een grensgebied waar het voor bewoners en rust zoekende recreanten goed toeven is.

Nieuw leven voor de waterpomp

Jarenlang stond tussen het Raadhuis en de tandartspraktijk de Erpse waterpomp verscholen. Afgelopen zaterdag is de pomp met medewerking van vrijwilligers van de Dorpsraad, Heemkundekring Erthepe en Eric Koenen van het Erpse grondverzetbedrijf naar het Hertog Janplein verplaatst. Vlakbij de plek waar al vanaf het einde van de 18e eeuw een dorpspomp stond. Het verplaatsen van de pomp naar het plein was een wens die al jaren bij Erthepe leefde en opnieuw actueel werd bij de vondst van sporen van de 18e eeuwse put onder de weg in de zomer van 2019. De wens van Erthepe bleek prima te passen in het streven van de Dorpsraad van Erp om het Hertog Janplein te verfraaien. Ook de gemeente Meierijstad steunde het idee en maakte een plan om de waterpomp te omringen met een haag en nieuwe banken. In de komende maanden wordt alles keurig afgewerkt. Chapeau voor Wim Kuijten en Frits van den Tillaart die vanuit Erp, respectievelijk namens de Heemkundekring en de Dorpsraad de kar trekken bij dit project.

Verplaatsen waterpomp 27-3-2021

De waterpomp die op de hoek van het Hertog Janplein en de Cruijgenstraat een nieuwe standplaats heeft gekregen, dateert uit 1982. De gemeente Erp kreeg de pomp aangeboden als beloning voor de verleende gastvrijheid aan de Nederlandse Caravanclub (NCC). Tussen de Gemertsedijk en het Hurkske verrees tijdens de paasdagen van 1982 een enorme camping met caravans van leden van de NCC. De Club waarvan de Erpse burgemeester Bob Smits van Oyen een prominent lid was, vierde daar haar zilveren jubileum. Met middelen van de NCC maakten Erpse ondernemers, o.a. Van Grunsven en Munsters, de waterpomp. Samen met de kiosk op het plein vormde het jarenlang een mooi ensemble. Tot het moment dat het plein geschikt werd gemaakt voor evenementen. De kiosk verdween 'geamputeerd' naar het kerkhof en de pomp verstopte men in het groen rechts van het Raadhuis.

waterpomp NCC 1986

De oude standplaats van de pomp (foto 1986)

De plaats waar de pomp uit 1982 op het plein is teruggezet, is niet toevallig gekozen. Daar stond vanaf het einde van de 18e eeuw al een waterpomp. Bij de reconstructie van de doorgaande weg in 2019 kwam de waterput van die pomp tevoorschijn. De put is in 1773 vooral aangelegd om in geval van brand in de dorpskom snel een brandspuit aan te kunnen sluiten en het vuur te kunnen doven. Verder om burgers die in de kom geen eigen put hadden, van drinkwater te voorzien. De 18e eeuwse pomp is regelmatig vernieuwd. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1895. Toen ontwierp de Erpse architect J. Heijkants een nieuwe waterpomp. Op veel oude ansichtkaarten van de dorpskom zie je deze pomp nog. De waterpomp verloor zijn functie, toen tussen 1936 en 1940 in de kom van Erp waterleiding kwam. Daarom besloot de gemeente in 1941 de drie nog bestaande waterpompen in de ‘Straat’ te slopen: de pomp op het Harmonieplein (nu Hertog Janplein), de pomp bij het klooster (nu Simeonshof) en die op de hoek van de Rooijakker-Hezelstraat.

 Ansichtkaart begin 20ste eeuw kom Erp

Ansichtkaart uit het begin van de 20ste eeuw met de pomp die J. Heijkants ontwierp.

Nu staat de waterpomp uit 1982 nog een beetje desolaat in de hoek van het plein. Wanneer het ijzerwerk is behandeld, de haag is aangeplant en de omgeving is bestraat, zal de pomp beter tot zijn recht komen. Hopelijk wordt de pomp niet opnieuw slachtoffer van ruimtelijke ontwikkelingen en wordt het een ontmoetingsplek waar fietsers en wandelaars tijdens hun ommetje even pauze kunnen houden.

Verplaatsing waterpomp 27-3-2021

De Erpse waterpomp op zijn nieuwe standplaats (27-3-2021)

Wie vult de verenigingspot?

65 jaar geleden deden kinderen Van der Cammen (onder wie Antoon) aan het Schansoord in Erp de vondst van hun leven. Ze hielpen met het uitgraven van de fundering van hun nieuwe huis, toen ze stuitten op een pot van aardewerk. Tot hun grote verrassing bevatte de pot een wit linnen zakje met 28 gouden en vier zilveren munten! De oudste munt uit het einde van de 15e eeuw, de jongste uit 1602. Een welkome vondst voor de familie Van der Cammen die voor een deel besteed kon worden aan het bouwen van hun nieuwe woning. Drie munten gingen naar de gemeente als pronkstukken voor de vitrinekast in de burgemeesterskamer. De rest is volgens de overlevering opgekocht voor 70 gulden door meester Bert Jansen die bij bakker Klaassen in de kost was. Via de muntenhandel kwamen de munten terecht in particuliere handen. Een lege pot van bruin aardewerk bleef achter en verdween waarschijnlijk in een afvalkuil.

dubbele Albertijn 1602

De afbeelding van Albertus van Oostenrijk en de Spaanse prinses Isabella op de gouden munt uit 1602 (meestal ‘dubbele Albertijn’ genaamd). Twaalf van deze munten uit 1600-1602 zaten in de pot van aardenwerk

Een rijke Erpenaar begroef het potje met zijn vermogen in het begin van de 17e eeuw in de grond. Dat was veiliger dan in huis. Want de dorpen in de Meierij hadden tijdens de 80-jarige oorlog regelmatig last van plunderingen van rondtrekkende soldaten. Banken waar je veilig je geld kon bewaren of inleggen, bestonden nog niet.

Tegenwoordig kun je als vereniging via een rekening bij de Rabobank het geld veilig ‘opbergen’ om het op een later moment aan activiteiten te besteden. Zolang als de ‘pot’ of kas van de vereniging maar goed gevuld is. En dat is meestal niet het geval. Een vereniging redt het, zeker in coronatijd, niet zonder extra inkomsten van derden, zoals die van de Rabo ClubSupport. Dat geldt ook voor Heemkundekring Erthepe.  De vereniging heeft extra middelen nodig om de voorzieningen in de presentatieruimte te verbeteren en een uitgave over de ruilverkaveling te kunnen bekostigen.

Leden van de Rabobank hebben nog tot 25 oktober de gelegenheid hun stem uit te brengen op een van de verenigingen in Boerdonk, Erp en Keldonk. Hebt u dat nog niet gedaan? Ga dan alsnog stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan. Verenigingen in Boerdonk, Erp en Keldonk zijn er erg gebaat bij uw steun. Ook Heemkundekring Erthepe.

De Tijd 7-7-1955

Fakenieuws anno 1955? Het bericht in De Tijd van 7 juli 1955 noemt niet de kinderen Van der Cammen, maar ‘arbeiders’ als vinders. De diepte van 2 meter is zeer onwaarschijnlijk. De doorsnee van de zilveren munten (Philipsdaalders) klopt wel! De daalders hadden inderdaad een diameter van ca. 42 mm.

Tags:

Molenpark verrijkt met robuuste pergola

Zaterdag 26 september was het een drukte van belang in het Erpse Molenpark. Vrijwilligers sleepten met zware balken en een steiger. Kwam er dan toch een coronaproof feest in het park en installeerden ze een tent voor de feestgangers? Niets van dat alles. Na een halve dag werken werd zichtbaar wat er werkelijk aan de hand was. Rondom een deel van de fundering van de oude molen ‘De Nijverheid’ uit 1897 verscheen een grote pergola van Douglashout.

Een door corona uitgesteld gezamenlijk project van de Stichting Molenpark en Heemkundekring Erthepe kon eindelijk worden uitgevoerd. Al meer dan een jaar geleden ontstond het idee om een deel van de molenfundering te omlijsten met een pergola. Op het hoogste deel van het bouwwerk zou het windvaan dat sinds 1960 jarenlang op de mengvoederfabriek van Sondag prijkte, een prominente plaats kunnen krijgen. Tegelijkertijd kon de pergola met banners aangekleed worden om zo een mooi decor te vormen bij activiteiten in het Molenpark.

Een tiental vrijwilligers van Stichting Molenpark en Heemkundekring Erthepe stak de handen uit de mouwen en bouwde in een dag onder de vakkundige leiding van Hans van de Tillaer de pergola. ’s Middags even na vieren was de klus geklaard en konden de vrijwilligers een ‘Bavariatoost’ uitbrengen op het welslagen van het project.

bouw pergola 1     bouw pergola 2

De afronding van het project volgt over enkele weken. Het is de bedoeling dan in aanwezigheid van een klein gezelschap het windvaan boven op het hoge deel van de pergola te plaatsen. Naast de vrijwilligers die aan de bouw meewerkten, hopen we dan ook Wim Sondag bij de molenfundering te kunnen ontvangen. Zonder zijn steun was de realisatie van de imposante pergola niet mogelijk geweest.

Dat het Molenpark midden in het dorp Erp een ontmoetingsplek is geworden waar het goed toeven is, zien we dagelijks. Oudere Erpenaren maken er hun ommetje. Op een coronaveilige manier kunnen ze daarbij even uitrusten op een van de banken in de molenfundering. Kinderen vermaken zich bij de speeltoestellen onder het toezicht van hun oppasoma of -opa. Het park blijkt ook een ideale plek om onder leiding van een trainer een bootcamp te houden. De bouwers van de pergola waren zaterdagochtend jl. daarvan getuige.

Chapeau voor vele vrijwilligers die op een of andere manier hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het park. Want wie had tien jaar geleden kunnen bedenken dat op de plaats van de kolossale mengvoederfabriek van Sondag-De Heus een prachtig multifunctioneel wandelpark zou ontstaan? Een park in de dorpskom van Erp dat het verdient om in de toekomst behouden te blijven!

Windvaan mengvoederfabriek Sondag 1960  Fabriek Sondag 1960

Foto rechts: Het windvaan op de nieuwe fabriek van Sondag in 1960

Tags:

Presentatie Erpse ommetjes

Op vrijdagmiddag 28 augustus heeft Heemkundekring Erthepe een aantal ommetjes gepresenteerd. De eerste exemplaren van die ommetjes zijn aangeboden aan de voorzitter van de Dorpsraad van Erp, Wim van Geelkerken. Hij onthulde op die dag met Bert Pepers een bord bij het metalen kastje links voor het Raadhuis. Wandelaars kunnen daar de gratis ommetjes ophalen. Alle ommetjes starten en eindigen bij het Raadhuis in het hart van Erp en zijn door Erthepe voorzien van een korte heemkundige toelichting.

De ommetjes zijn een goede manier op de bebouwde kom en het omliggende buitengebied van het dorp Erp te leren kennen. Niet alleen voor de inwoners van de andere twaalf dorpen in Meierijstad, maar ook voor toeristen die Erp bezoeken. Daarom zijn de ommetjes vanaf 1 september ook verkrijgbaar bij het VVV-steunpunt bij ’t Tramstation aan de Molentiend in Erp en bij het Uitpunt in Veghel.

Het idee om wandelroutes uit te geven is bij het bestuur van Erthepe ontstaan in het voorjaar. Toen leek mede als gevolg van de coronamaatregelen wandelen een nationale hobby te worden. Maar hoe vind je elke keer een nieuwe route om het wandelen aantrekkelijk te houden? Daarin probeert Heemkundekring Erthepe te voorzien met de uitgave van een aantal ommetjes. 

Bert Pepers die jarenlang wandelingen uitzette, o.a. de Hertog Jantochten, maakte de ommetjes door de kom. Verder maakte Erthepe gebruik van het bestaande netwerk van wandelknooppunten. Enkele actieve leden van Erthepe controleerden de routes. Marius Strijbosch voegde cultuurhistorische gegevens toe. Voor het ontwerp en drukwerk deed Erthepe een beroep op de Erpenaar Guus Munsters, een van de eigenaren van Gozi.nl in Veghel. Het resultaat is een verzameling van zes fraai uitgegeven wandelroutes.

 

 

bord ommetjes Erp   folders ommetjes Erp

In het kastje bij het Raadhuis liggen de volgende routes:

Nr. 1: Erp Noord (kort of lang)

Nr. 2: Erp west (kort of lang)

Nr. 3: Erp zuid (kort of lang)

Nr. 4: Erp Noordoost (kort of lang)

Nr. 5: Vier wandelknooppuntenroutes

Nr. 6: Route ‘Historie kom Erp’ (langs 22 attentiestenen). Zie ook: izi.Travel > Historie kom Erp

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met secretariaat@erthepe.nl  

Tags:

Binnenkort: Boekenmarkt in Ter Aa (27,28 en 29 augustus)

Binnenkort staat de eerste activiteit in het nieuwe seizoen van Heemkundekring Erthepe op stapel. In vakanties wordt er traditioneel veel gelezen. Nu de zomervakantie voorbij is, ben je waarschijnlijk door je stapel te lezen boeken heen. Iedereen die graag leest, besmet is door het ongevaarlijke ‘leesvirus’, weet daar alles van. Geen probleem. Heemkundekring Erthepe biedt uitkomst. Erthepe heeft het afgelopen jaar zoveel romans en dubbele heemkundige boeken ontvangen, dat het tijd wordt een grote opruiming te houden.

Daarom wordt van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus a.s. in Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa een boekenmarkt gehouden. De boekenmarkt is op donderdag 27 en vrijdag 28 augustus geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag 29 augustus van 11.00 uur tot 17.00 uur. Tegen een zacht prijsje kun je dan in het bezit komen van spannende romans, thrillers en non-fictie boeken over diverse onderwerpen. De inkomsten van de boekenmarkt komen ten goede aan het activiteiten van Heemkundekring Erthepe.  En het voordeel voor jou? Je kunt je ook na je vakantie nog eens met een boekje in een hoekje terugtrekken. Met een boek ‘in quarantaine’ gaan.

Je hoeft je geen zorgen te maken over corona. De organisatie neemt voldoende maatregelen om verspreiding van dat virus te voorkomen. We rekenen erop, dat ook bezoekers zich strikt aan de regels houden. Tot ziens op de boekenmarkt op 27, 28 of 29 augustus a.s. in Ter Aa!

Tags:

Nog geen lid van Erthepe?

 

Nu iedereen de sociale contacten moet beperken om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn het internet en de sociale media een uitkomst. We merken als heemkundekring ook, dat er meer op onze website, op Erthepe Lokaal Online en onze Facebookpagina gekeken wordt.

Terecht, want daar is veel te zien en te lezen. Bijvoorbeeld de uitgebreide verhalen over de Tweede Wereldoorlog (het project 'Terugblik ter herinnering') en bladerboeken over tentoonstellingen die Erthepe eerder hield. Meer dan 150 filmpjes van ELO en wekelijks foto's met onbekende gezichten op de Facebookpagina van Erthepe.  

Om dat allemaal mogelijk te maken, is steun van (oud-)inwoners van Boerdonk, Erp en Keldonk en andere belangstellenden erg belangrijk. Misschien dacht u er al over om lid te worden van Heemkundekring Erthepe. Dan hebben we een aantrekkelijk aanbod voor u. Iedereen die nu lid wordt van Erthepe, betaalt voor dit kalenderjaar 2020 geen contributie (€ 15,-)  meer. Zodra de situatie het toelaat, ontvangen we u graag als nieuw lid in het Raadhuis  en maken we u wegwijs in onze vereniging. U kunt later altijd beslissen, of u actief wordt als vrijwilliger in een van de werkgroepen, of dat u op afstand steunend lid blijft. Wat uw rol ook wordt, elke steun is voor onze vereniging belangrijk!

U kunt zich als lid aanmelden via secretariaat@erthepe.nl of een briefje (laten) bezorgen bij Hertog Janplein 9 5469BK  in Erp. We nemen dan met u contact op. 

                                                   

Tags:

Onbekende gezichten op Facebook

Wie kent ze?

Het coronavirus beperkt op dit moment erg onze bewegingsvrijheid. We zoeken nu allemaal manieren om bezig te blijven. Dat bracht de fotowerkgroep van Heemkundekring Erthepe op het idee een nieuw initiatief te starte. Voortaan zal de werkgroep twee keer per week een foto op de Facebookpagina van Erthepe plaatsen waarvan geen of niet alle namen bekend zijn. Niet alleen oude foto’s, maar ook foto’s uit de afgelopen jaren die de heemkundekring ontvangen heeft. De werkgroep roept de Facebookgebruikers op hen te helpen bij het invullen van de namen.

De personen op de foto’s die op Facebook komen te staan, worden voorzien van een nummer. Aan jullie (oud-)Erpenaren van jong tot oud het verzoek om de puzzel op te lossen: wie staan er allemaal op de foto?

Misschien kom je jezelf binnenkort wel op een van de foto’s tegen! Lekker makkelijk. Nog mooier is het als je aan de werkgroep kunt vertellen waar, wanneer en bij welke gelegenheid de foto is gemaakt. Is het een oudere foto, bel of app dan met je opa of oma, met je oom of tante. Een mooie aanleiding om met hen contact op te nemen. Misschien herinneren zij zich nog wie die dame op de foto met die rare hoed op haar hoofd is….Wie die jeugdige carnavalsvierders zijn, weet je waarschijnlijk zelf wel…. het is per slot van rekening pas tien jaar geleden!

  

Twee foto’s die binnenkort op de Facebookpagina van Erthepe staan.

Ga naar de Facebookpagina van Heemkundekring Erthepe, zoek de namen en geef ze door. De fotowerkgroep kan dan de ontbrekende namen in de fotocollectie aanvullen. Weet je het niet? Deel dan de foto met je facebookvrienden. We zijn benieuwd naar de resultaten van je zoektocht!

De zoektocht naar namen is voor jullie Facebookers van jong tot oud een mooi tijdverdrijf en de fotowerkgroep van Erthepe is er erg mee geholpen. Want onbekende foto’s hebben weinig waarde: onbekend maakt nog steeds onbemind. Tot ziens op de Facebookpagina van Erthepe!

Tags:

Pagina's

Abonneren op Heemkundekring Erthepe RSS